Recht van overpad

Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van grond om bij een eigen woning of erf te komen. Dit betreft grond dat niet aan die persoon toebehoort, maar in privaat gebruik is. Het recht van overpad heet ook wel erfdienstbaarheid. Het recht van overpad kan van rechtswege ontstaan, maar het kan ook kadastraal zijn vastgelegd. In dat geval is het recht van overpad officieel gevestigd.

Bij de koop van een woning dient de verkoper de koper op de hoogte te stellen van het bestaan van een eventueel recht van overpad. De koper kan dit in veel gevallen in het kadaster nagaan, echter kan het recht van overpad ook van rechtswege ontstaan. Dit doet zich voor in geval van verjaring. Hiervan is sprake indien het recht van overpad al 10 jaar te goeder trouw wordt gebruikt. Verjaring kan zich ook voordoen als het recht van overpad al 20 jaar wordt gebruikt.

Gemaakte afspraken over het recht van overpad die niet door middel van een notariële akte zijn vastgelegd, zijn slechts tussen partij geldig. Als de woning wordt overgedragen aan een nieuwe koper, is die nieuwe partij niet gehouden aan de afspraken met de vorige eigenaar.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 5:70 BW
Synoniemen Erfdienstbaarheid, overpad