Recht van reclame

Het recht van reclame is een terugvorderingsrecht. Het geeft de verkoper de bevoegdheid om een verkochte zaak te revindiceren als eigenaar, doordat hij bij uitoefening van het recht van reclame de koopovereenkomst met zijn wederpartij ontbindt. De verkoper zal dit doen indien zijn wederpartij in gebreke blijft met betaling van de koopprijs.

Het recht van reclame kan door de verkoper worden uitgeoefend bij verkoop en ruil van roerende zaken, niet-registergoederen. Denk hierbij aan producten die online zijn gekocht, maar niet betaald. Door het uitoefenen van het recht van reclame kan de verkoper de overeenkomst op grond van art. 6:265 BW ontbinden. Vereist is dat de koopprijs niet is betaald en dat de termijn voor betaling reeds is verstreken.

Voorwaarde voor het inroepen van het recht van reclame is dat de verkoper de koper schriftelijk op de hoogte stelt van dit voornemen. De verkoper dient het recht van reclame in te roepen binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Het recht van reclame is in een aantal opzichten gelijk met het recht op ontbinding van de overeenkomst (art. 6:265 BW), echter zijn er een aantal verschillen. Bij het inroepen van de ontbinding ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen. Bij het inroepen van het recht van reclame keert de eigendom van het object (product) echter terug bij de verkoper. De verkoper kan het product dan ook revindiceren op grond van zijn bevoegdheden als eigenaar.

Wetsartikel Art. 7:39 BW
Synoniemen Reclamerecht