Loon

Onder loon wordt verstaan, de geldelijke inkomsten uit hoofde van een dienstbetrekking. Onderwerpen die geen onderdeel uitmaken van het loon staan gespecificeerd in art. 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Zaken die onder meer niet onder het loon vallen zijn:

a. Vakantiebijslagen;

b. Winstuitkeringen

c. Eindejaarsuitkeringen

d. Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 6 WML
Synoniemen