Als een partij een omgangsregeling niet nakomt, is dat vaak vervelend. De andere ouder en het kind weten dan niet waar ze aan toe zijn en het is bovendien lastig om goede afspraken te maken. Als het verzuim ernstig genoeg is heeft de andere ouder vaak een sterke positie om de omgangsregeling te wijzigen. Aan de hand van een recente uitspraak van het hof Den Bosch illustreert onze advocaat personen- en familierecht wanneer dit kan en welke andere opties er zijn. 

Praktijksituatie

In deze procedure hadden de moeder en de vader een relatie, welke in 2018 werd beëindigd. De moeder had het eenhoofdig gezag over het kind. Via een procedure bij de rechtbank verzocht de vader om een omgangsregeling vast te stellen. De rechtbank wees dat verzoek toe en bepaalde dat de vader omgang zou hebben met het kind. Die omgangsregeling hield, kort gezegd, in dat het kind eens in de twee weken op zaterdagochtend 12.00 tot 17.00 bij de vader zou verblijven. Dit zou geleidelijk aan opgebouwd worden tot een reguliere omgangsregeling. Die hield in dat het kind om de week bij de vader zou verblijven van zaterdag 12.00 tot zondagmiddag 17.00.

Omgangsregeling in eerste aanleg

Nadat de rechtbank op 15 maart 2018 deze omgangsregeling had vastgesteld, bleek dat de vader deze in de praktijk herhaaldelijk niet na kwam. De moeder was het met deze vastgestelde omgangsregeling niet eens en stelde tegen de uitspraak hoger beroep in. Bij het hof voerde de moeder aan dat het kind bovendien regelmatig teleurgesteld werd en gefrustreerd raakte zodra bleek dat de vader zich niet aan de omgangsregeling hield. Bovendien bleek het voor de moeder erg lastig dat de vader niet of moeilijk bereikbaar was voor overleg. Dit leidde ertoe dat het kind haar vader in de praktijk gemiddeld één keer in de drie weken op zaterdag 12.00 tot 19.00 zag.

Advies RvdK

De vader was niet verschenen op de mondelinge behandeling ter zitting. De Raad voor de Kinderbescherming stelde zich op het standpunt dat het verzoek van de moeder diende te worden toegewezen. Vast stond dat de moeder wel mee wilde werken aan een omgangsregeling, maar dat de vader in deze zijn vaderrol niet vervulde. Om onnodige teleurstellingen te voorkomen en duidelijkheid te creëren voor de moeder en het kind, adviseerde de RvdK mede op grond daarvan om conform het verzoek van de moeder de omgangsregeling te wijzigen.

Omgangsregeling en gezamenlijk gezag

Het hof overwoog als volgt. Wanneer ouders niet het gezamenlijk gezag hebben, kan de rechter op grond van art. 1:377a BW een omgangsregeling vaststellen. Dit kunnen zij alleen, of gezamenlijk bij de rechtbank verzoeken. Omdat de vader niet in de procedure verscheen, heeft hij geen verweer tegen de verzochte wijziging gevoerd. De standpunten van de moeder werden daardoor onweersproken gebleven. Volgens het hof was het voldoende aannemelijk dat de vader niet betrouwbaar was in het nakomen van de bestaande omgangsregeling. De wisselende houding van de vader zorgde bij het kind regelmatig voor teleurstellingen en frustraties, mede omdat het kind op een omgangsmoment met de vader werd voorbereid.

Feitelijke omgangsregeling geformaliseerd

Aldus kwam het hof mede op grond van die overwegingen tot de conclusie dat een omgangsregeling van één keer in de drie weken op zaterdag van 12.00 tot 17.00 beter aansloot bij de werkelijkheid en het belang van het kind. Dat stemde namelijk mede overeen met de al feitelijk bestaande omgangsregeling van één keer in de drie weken, maar nu werd dat aldus ook geformaliseerd. De kans op teleurstellingen en frustraties bij het kind zouden daardoor minder worden, maar evenwel kon de vader op basis van een andere regeling recht op omgang behouden.

Omgangsregeling tussentijds wijzigen

De uitspraak van het hof is een veelvoorkomend praktijkvoorbeeld van tussentijdse wijzigingen in een bestaande omgangsregeling. Indien u advies nodig heeft in het kader van een omgangsregeling, kunt u terecht bij een van onze advocaten personen- en familierecht.

Dwangsom

Tot slot is een dwangsomveroordeling een goede methode om nakoming van de omgangsregeling af te dwingen. Dit is m.n. een alternatief als het niet in het belang van het kind is dat de omgangsregeling wordt gewijzigd of als niet voldaan is aan de voorwaarden. Dat kan over het algemeen via een kort geding. Ter illustratie van de aspecten waar de rechtbank in dat geval kijkt, leest u meer in de blog over de vordering tot nakoming van het ouderschapsplan in kort geding.