Contractbreuk

Van een contractbreuk is sprake wanneer een partij een overeenkomst niet nakomt. In beginsel geldt het adagium 'belofte maakt schuld', hetgeen betekent dat een gemaakte afspraak dient te worden nagekomen.

Contractbreuk wordt ook wel wanprestatie genoemd. Bij contractbreuk heeft de schuldeiser een aantal rechten, zoals het vorderen van  schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de eigen verplichtingen. Deze rechten worden beperkt ingeval de schuldenaar zich kan beroepen op overmacht, al dan niet onvoorziene omstandigheden of als het contract, in samenspraak met alle betrokken partijen, vernietigd is of het contract nietig verklaard is.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Wanprestatie, tekortkoming in de nakoming