Bevrijdende betaling

Bevrijdende betaling houdt in dat een schuldenaar zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst is nagekomen, indien hij aan de schuldeiser heeft betaald. Betaling door de schuldenaar aan een ander dan de schuldeiser bevrijdt de schuldenaar niet van zijn verplichting tot betaling, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.

Als een schuldenaar ten onrechte aan een derde betaalt -dus in plaats van de oorspronkelijke schuldeiser- kan hij onder omstandigheden toch bevrijdend betalen. Hiervan is sprake is als de schuldenaar betaalt aan een onbekwame schuldeiser, maar het betaalde tot werkelijk voordeel heeft gestrekt tot diens wettelijke vertegenwoordiger. Ook heeft de schuldenaar bevrijdend betaald als de betaling aan een derde heeft plaatsgevonden en de schuldeiser deze betaling bekrachtigd of door de betaling is gebaat.

Tot slot heeft een schuldenaar ook bevrijdend betaald indien hij op redelijke gronden mocht aannemen dat de ontvanger van de betaling tot die prestatie gerechtigd was of dat uit anderen hoofde aan hem moest worden betaald. In dat geval kan de schuldeiser een onjuist verrichte betaling niet aan de schuldenaar tegenwerpen.

Wetsartikel Art. 6:35 BW
Synoniemen