Blijvende tekortkoming

Een blijvende tekortkoming is een tekortkoming van de schuldenaar, waarbij vast staat dat hij onmogelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen nakomen. Een voorbeeld is de situatie waarbij een schuldenaar goederen tegen een bepaalde datum moet leveren, maar deze goederen wegens een brand zijn vernietigd. Als de schuldenaar niet in staat is om vervangende goederen voor genoemde datum te leveren, dan schiet hij blijvend tekort in de nakoming van de overeenkomst.

Als de tekortkoming de schuldenaar kan worden toegerekend, dan levert dit wanprestatie op. In voornoemd voorbeeld zou de schuldenaar zich mogelijk kunnen beroepen op overmacht, indien de brand niet als een bedrijfsrisico valt te kwalificeren en zulks voor zijn rekening behoor te komen. Als vast staat dat de tekortkoming blijvend onmogelijk is, dan is de schuldenaar direct in verzuim (zelfs nog voordat de verbintenis opeisbaar is geworden).

Wetsartikel
Synoniemen