Waarheidsplicht

De waarheidsplicht is een term uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De plicht houdt in dat partijen, in een gerechtelijke procedure, verplicht zijn om alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Komt een partij die verplichting niet na, dan mag de rechter aan het niet-naleven daarvan conclusies verbinden en bepalen welke gevolgtrekking dit zou moeten hebben.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 21 Rv
Synoniemen