Incidentele vordering

Elke vordering in een procedure die geen rechtstreeks verband houdt met de vordering in de dagvaarding.

Een incidentele vordering is een vordering in een procedure die leidt tot een incident. Voorbeeld hiervan is het instellen van een incidentele vordering tot tussenkomst of voeging in een procedure of een incidentele conclusie tot vrijwaring. In dit laatste geval vraagt de gedaagde partij de rechtbank om een derde in rechte te mogen betrekken in de hoofdzaak.

Een partij kan een incidentele vorderingen instellen bij procesinleiding, verweerschrift of een bij met redenen omklede conclusie. De rechter kan termijnen vaststellen voor het indienen van incidentele vorderingen.

In een procedure beslist de rechtbank, vanwege de aard van de vordering, eerst op de incidentele vordering. Als de rechtbank daarmee de hoofdzaak niet gelijktijdig afdoet, bepaalt de rechter bij de beslissing op het incident tevens welke volgende proceshandeling de partij moet verrichten.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 208 Rv
Synoniemen