Incidentele vordering

Een incidentele vordering is een vordering in een procedure die leidt tot een incident. Een voorbeeld is het instellen van een incidentele vordering tot tussenkomst of voeging in een procedure.

Incidentele vorderingen worden ingesteld bij procesinleiding, verweerschrift of een bij met redenen omklede conclusie. De rechter kan termijnen vaststellen voor het indienen van incidentele vorderingen.

In een procedure wordt, vanwege de aard van de vordering, eerst op de incidentele vordering beslist. Als daarmee de hoofdzaak niet gelijktijdig wordt afgedaan, bepaalt de rechter bij de beslissing op het incident tevens welke volgende proceshandeling de partij dient te verrichten.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 208 Rv
Synoniemen