Bindend advies

Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een bindend advies wordt gegeven door een onafhankelijke, door partijen gekozen, derde. Deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting is alleen mogelijk indien partijen zulks expliciet zijn overeengekomen. Een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting is arbitrage. 

In tegenstelling tot een reguliere procedure bij de gewone rechter of bij arbitrage, heeft een bindend advies niet dezelfde werking als een (arbitraal) vonnis. Het bindend advies is feitelijk een vaststellingsovereenkomst, waarbij partijen tegen finale kwijting overeenkomen een bepaalde onzekere (rechts)toestand te beëindigen. Omdat het bindend advies een vaststellingsovereenkomst betreft, kan het ook niet door middel van een verlofverzoek bij de rechter worden geëxecuteerd. Enkel indien een partij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken uit de vaststellingsovereenkomst, kan die partij de wederpartij aanspreken op basis van wanprestatie. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen