Arbitrage

Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Arbitrage heet ook wel particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de gewone rechter om). Arbitrage is alleen mogelijk indien partijen voorafgaand aan het ontstaan van een geschil arbitrage zijn overeengekomen of indien partijen afspreken een bestaand geschil te onderwerpen aan arbitrage. Het geschil wordt dan voorgelegd aan een arbitraal scheidsgerecht en geven dan een arbitraal vonnis, die in veel opzichten vergelijkbaar is met een vonnis van de gewone rechter. Om een arbitraal vonnis ten uitvoer te kunnen leggen, dient de partij echter verlof tot tenuitvoerlegging te vragen aan de gewone rechter.

In de wet staan slechts beperkt regels opgenomen met betrekking tot arbitrage. In boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat opgenomen op welke wijze arbitrage dient te worden overeengekomen en hoe een arbitrageraad tot stand komt.

Partijen kunnen afspreken een toekomstig geschil te onderwerpen aan arbitrage: in dat geval wordt gesproken van een arbitraal beding. Partijen kunnen ook overeenkomen een bestaand geschil te onderwerpen aan arbitrage: in dat geval spreekt men van een arbitraal compromis. 

In de praktijk maken brancheorganisaties vaak gebruik van hun eigen arbitrageraden en geschillencommissies.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitraal geding