Bijzondere titel

De verkrijging van een goed door overdracht (bijvoorbeeld koop), verjaring, onteigening of op een overige in de wet aangegeven wijze.

Naast bijzondere verkrijging kunnen goederen ook worden verkregen onder algemene titel. Hiervan is sprake bij erfopvolging, boedelmening, splitsing of goedkeuring van een overdrachtsplan zoals bedoeld in de Wet financieel toezicht.

Het onderscheid tussen verkrijging tussen bijzondere en algemene titel is van belang in verband met de goederenrechtelijke positie die de eigenaar jegens het verkregen goed heeft.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 3:80 BW
Synoniemen