Algemene titel

De verkrijging van een goed door erfopvolging, boedelmenging, fusie, splitsing of goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de Wet financieel toezicht. Naast verkrijging van een goed onder algemene titel kunnen goederen tevens worden verkregen onder bijzondere titel. Hiervan is onder meer sprake bij overdracht.

Onderscheid tussen het verkrijgen van een goed onder bijzondere of algemene titel is onder meer van belang in verband met de goederenrechtelijke positie die de eigenaar jegens de goederen heeft.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 3:80 BW
Synoniemen