Goederen

Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten. De wettelijke regelingen omtrent goederen, afkomstig uit het goederenrecht, regelen de verhouding die een rechtssubject heeft ten aanzien van een goed. Dit in tegenstelling tot het overeenkomstenrecht, dat de verhouding regelt tussen rechtssubjecten (personen en ondernemingen) onderling. Zo is een goed pas rechtsgeldig overgedragen indien er sprake is van een levering, krachtens geldige titel (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) door een beschikkingsbevoegde eigenaar.

Een voorbeeld verduidelijkt deze materie. Als blijkt dat een persoon een koopovereenkomst sluit voor de levering van een auto terwijl hij bevoegd was om de auto te leveren (bijvoorbeeld omdat hij niet de eigenaar van de auto was of anderszins bevoegd was de auto namens iemand over te dragen), dan kan degene die de auto verkrijgt onder omstandigheden tot rechtsgeldig eigenaar van de auto worden op grond van derdenbescherming. Gaat een beroep op derdenbescherming niet op, dan zal de persoon aan wie de auto eigenlijk geleverd zou worden een beroep doen op wanprestatie en schadevergoeding vorderen.

Wetsartikel Art. 3:1 BW
Synoniemen