Mag je als ouder zomaar met een kind verhuizen naar elders? Het antwoord luidt: nee, in beginsel niet. In een recente blog schreef onze advocaat personen- en familierecht aan welke voorwaarden de ex-partners moeten voldoen. In een recente uitspraak bevestigde de rechtbank Rotterdam nogmaals dat de belangen van het kind de voornaamste overweging zijn. Onze advocaat bespreekt de uitspraak en legt de relevante feiten uit.

Ouderschapsplan

Ex-partners nemen in een ouderschapsplan vaak een specifieke bepaling op omtrent verhuizing. Zij kunnen dan bijvoorbeeld afspreken dat zij een voorgenomen verhuizing eerst met elkaar bespreken. Komen zij er niet uit, dan bepaalt het ouderschapsplan vaak dat zij de rechtbank kunnen verzoeken om vervangende toestemming. Dit is echter niet nodig, omdat dit volgens de wet altijd mogelijk is. Wel geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van gezamenlijk gezag.

Voorgenomen verhuizing

In de procedure bij de rechtbank Rotterdam ging het om het volgende. De ouders hadden een zoon en oefenden het gezamenlijk gezag uit. Na het verbreken van de relatie kreeg de moeder een nieuwe partner. Omdat deze woonachtig was in België, wenste zij met hem te gaan samenwonen.

Omgangsregeling en vervangende toestemming

Dit lag echter gecompliceerd, dat was op basis van het ouderschapsplan in beginsel niet mogelijk. Er was namelijk een omgangsregeling en in het ouderschapsplan hadden de ex-partners afgesproken dat zij niet verder dan een maximale reisafstand van 30 kilometer van elkaar zouden gaan wonen. Tot slot bevatte het ouderschapsplan voormelde bepaling over de mogelijkheid om vervangende toestemming bij de rechtbank te vragen.

Geschil ouderlijk gezag

Die stelde voorop dat ouders, als zij een geschil over het ouderlijk gezag hebben, deze ter beoordeling aan de rechtbank kunnen voorleggen. Het maakt daarbij dus niet uit of het specifiek gaat om een verhuizing: ook overige onderwerpen die gerelateerd zijn aan het ouderlijk gezag kunnen ter beoordeling worden voorgelegd.

Belangen kind staan voorop

Bij de beoordeling staan de belangen van het kind voorop, zo overwoog de rechtbank. Maar: als het gaat om een verhuizing moet de rechter alle specifieke omstandigheden meewegen. Omdat er vaak veel belangen spelen, dient de rechtbank om die reden alle belangen ook te beoordelen. Aldus is het belang van het kind niet absoluut.

Belangrijkste aspecten

In de procedure adviseerde de RvdK om het verzoek van de vrouw af te wijzen. De voornaamste reden was dat partijen in het ouderschapsplan een goede zorgregeling hadden getroffen. Bovendien had het kind beide ouders nodig, mede omdat de vader een belangrijke rolmodel vormde voor het kind. Bovendien hadden de ex-partners bewust gekozen voor gelijkwaardig ouderschap. De vader kon zo op deze wijze betrokken zijn bij school en de dagelijks routine van het kind. Tot slot was van belang dat de huidige zorgregeling goed verliep.

Compensatie mogelijk?

Ter compensatie bood de vrouw nog aan dat de vader drie van de vier weekenden per maand en vakantie als extra contact momenten kon genieten. De rechtbank achtte dit echter onvoldoende: op deze manier kon het verlies aan contact tussen het kind en de vader niet worden gecompenseerd. Ook was van belang dat de zorgregeling, naarmate het kind ouder zou worden, mogelijk zou worden ingeperkt. Een verhuizing was aldus niet in het belang van het kind.

Rechtbank: belang vader en kind weegt zwaarder

Aldus woog het belang van de vader en het kind zwaarder dan het belang van de moeder om te mogen verhuizen naar haar nieuwe partner. De rechtbank achtte het hierbij ook van belang dat de vader – conform het ouderschapsplan – zijn leven zodanig had ingericht, dat hij een betrokken ouder kon zijn voor het kind. Aldus wees de rechtbank het verzoek tot vervangende toestemming af.

Ouderlijk gezag bij verhuizing

Naast een verhuizing op zichzelf is het ouderlijk gezag is ook relevant bij een verhuizing. Onze advocaat personen- en familierecht besprak in een andere blog dat een enkele verhuizing op zichzelf niet voldoende is om het gezamenlijk gezag te wijzigen. Wenst u in dit kader meer informatie of advies, neem dan contact op.

Door Edward Appelman op 30 september 2019 Leestijd: 3 minutes