Geen schending van de zorgplicht bij aangaan kredietovereenkomst

Advocaat dient namens zijn cliënt een vordering in wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met zijn wederpartij. Onze advocaat verbintenissenrecht bespreekt deze zaak en gaat kort in op vraag op de omvang van de zorgplicht van een kredietverstrekker bij een kredietovereenkomst.

Effectenleaseovereenkomst en zorgplicht

De feiten in deze zaak waren als volgt. Defam (eiser in eerste aanleg) had met gedaagde partij een overeenkomst gesloten met een doorlopend krediet van maximaal Hfl. 20.000 tegen een vergoeding van maximaal 0,816% per maand. Een groot deel van dat bedrag werd op de rekening van gedaagde gestort en hij maakte van het geld gebruik om een bij die bank lopend krediet volledig af te lossen. Nadien verkreeg hij een overeenkomst, die blijkens de tekst neerkwam op een zogeheten effectenleaseovereenkomst.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst stond bepaald dat het volledig bedrag onmiddellijk opeisbaar zou zijn als de gedaagde gedurende ten minste twee maanden achterstallig zou zijn in de nakoming van zijn verplichtingen. Nadien heeft gedaagde een aanbod ontvangen tot vervroegde afkoop van de overeenkomst, waarbij hem de restschuld werd kwijtgescholden.

Verzuim terugbetaling rente

In de procedure weerspreekt gedaagde niet dat het van eiser verkregen krediet nog niet had terugbetaald en dat hij in verzuim was met de rentebetalingen. Voorts weersprak hij niet dat eiser Defam de overeenkomst buitengerechtelijk had ontbonden. Gedaagde stelt echter dat eiser zijn zorgplicht had geschonden en dat eiser tekort is geschoten in de op haar rustende verplichting om hem correct en tijdig te informeren over het feit dat de effectenleaseovereenkomst en het spaarkrediet aan elkaar waren gekoppeld.

Verweer eisende partij

Eiser stelt zich daarentegen op het standpunt dat hij geen informatieplicht had. Daarnaast was zij niet op de hoogte van het feit dat gedaagde ook een effectenleaseovereenkomst was aangegaan. Zelfs als hij dat wel had geweten, zo stelt eiser, had hij nog geen informatieplicht gehad omdat hij gebruik had gemaakt van een tussenpersoon.

Samenhang tussen effectenleaseovereenkomst

De rechter is van oordeel dat er geen sprake is van een schending van de zorgplicht. De reden hiervoor is dat gedaagde partij beide overeenkomsten met verschillende partijen heeft gesloten. Ook gaat het hier om een eenvoudig product met duidelijk uit de overeenkomst blijkende rechten en plichten. Aangezien eiser de stellingen van gedaagde duidelijk had weerlegd, had het bovendien op de weg van gedaagde gelegen om zijn stellingen beter te onderbouwen. Ook had gedaagde partij zich laten adviseren door een tussenpersoon, waardoor het niet in de rede lag dat gedaagde zich bovendien (nogmaals) zou laten informeren door eiser.

Geen schending zorgplicht

Tot slot bracht gedaagde in dat eiser op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid zijn zorgplicht zou hebben geschonden. Naar het oordeel van de rechter bracht hij echter ook op dit punt onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren, waardoor ook dit verweer werd afgewezen.