Subrogatie

De overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser, anders dan door verkoop. Van subrogatie is sprake wanneer een schuldeiser in de plaats treedt van de oorspronkelijke schuldeiser. Aldus wordt de schuldenaar geconfronteerd met een nieuwe schuldeiser.

Subrogatie kan alleen volgens een aantal specifiek in de wet geregeld gevallen (art. 6:150 BW):

a. indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
b. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
c. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
d. krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

Wetsartikel
Synoniemen Indeplaatstreding