Eigen schuld

Eigen schuld houdt in dat een aanspraak op schadevergoeding door een benadeelde persoon deels wordt gecompenseerd. Dit zal zich voordoen als de benadeelde persoon een ander aansprakelijk stelt voor diens geleden schade (bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad), maar daarbij voor een belangrijk deel zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. De schade is dan geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde zelf kan worden toegeschreven, door opzettelijk handelen, nalatigheid of roekeloosheid. Als er sprake is van eigen schuld, wordt de omvang van de vergoedingsplicht verminderd met de mate waarin de benadeelde persoon zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade.

De regeling omtrent eigen schuld blijft buiten toepassing indien de billijkheid dit vereist. Dit kan zich voordoen indien strikte toepassing van de regeling omtrent eigen schuld toch tot onaanvaardbare uitkomsten in de gegeven situatie zou leiden.

Wetsartikel Art. 6:101 BW
Synoniemen