Causaal verband

Causaal verband houdt in dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis.

De term is veelal van belang bij een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad. Bij de aansprakelijkstelling is dan vereist dat eventuele schade het directe gevolg is van een handelen of nalaten van de aansprakelijk gestelde persoon. Dit wordt ook wel aangeduid als de relatie oorzaak - gevolg. Ook bij andere onderwerpen binnen het verbintenissenrecht komt de leer van de causaliteit terug.

Hoofdregel bij een succesvolle aansprakelijkstelling op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad, is dat er sprake is van een schadeveroorzakende gebeurtenis die in zodanig verband staat met een handelen of nalaten van de betrokken persoon, dat die persoon in redelijkheid de geleden schade kan worden toegerekend.

Wetsartikel
Synoniemen causaliteit