Grove schuld (Awir)

Grove schuld in de zin van de Awir houdt in dat een belanghebbende een bestuurlijke boete opgelegd kan krijgen indien hij op grond van de Awir gehouden is tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen en deze niet, of onvolledig verstrekt. Vereist is wel dat het in dat geval moet gaan om opzet of grove schuld dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Van grove schuld is sprake als er sprake is van laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid. Het moet gaan om een zekere onbehoorlijkheid of een (bijna) bewust onachtzaam handelen.

Als er sprake is van grove schuld bij het onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen, kan de Belastingdienst de persoon een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 100 procent van het bedrag dat van de belanghebbende is of zou zijn teruggevorderd.

Onder bepaalde omstandigheden kan de bestuurlijke boete, zoals hierboven bedoeld, worden verlaagd.

Regeling
Wetsartikel Art. 41 Awir
Synoniemen