Arbeidsinschakeling

Arbeidsinschakeling is de plicht van degene die een beroep doet op een uitkering op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid. De uitkeringsgerechtigde is krachtens de wet verplicht om inspanningen te verrichten om weer aan het werk te komen en zal in beginsel een aanbod tot algemeen geaccepteerde arbeid moeten aanvaarden. De uitkeringsgerechtigde heeft ook de plicht om zich als werkzoekende bij het UWV aan te melden.

Omdat de wet veel van de verplichtingen in het kader van arbeidsinschakeling open laat, is het de plicht van de gemeente om benodigde voorzieningen te treffen die de arbeidsinschakeling mogelijk maken. Hieronder wordt begrepen arbeidsinschakeling in het kader van sociale activering. Gemeenten hebben zelf echter de vrijheid om invulling te geven aan deze verplichting en welke middelen zij voldoende treffend achtend om arbeidsinschakeling mogelijk te maken. Deze invulling geldt ook voor de ten dienste staande re-integratiemiddelen.

Soms wordt een uitkering opgeschort omdat een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een onderzoek naar de arbeidsinschakeling. Volgens vaste jurisprudentie mag dit echter niet worden aangemerkt als een weigering. Op grond daarvan mag het recht op bijstand dan ook niet worden opgeschort.

 

 

Wetsartikel Art. 6 Pw
Synoniemen