Getuigenverklaring

Een verklaring van een persoon dat als bewijsmiddel in een gerechtelijke procedure kan worden gebruikt. In beginsel kan een ieder, behoudens wettelijke beperkingen, optreden als getuige in een procedure. Alleen een afgelegde verklaring door een getuige die betrekking heeft op een eigen waarneming kan als bewijs dienen.

Indien een getuige wordt opgeroepen in een procedure, is diegene in beginsel verplicht om te verschijnen. In sommige gevallen komt een persoon een verschoningsrecht toe. In dat geval kan diegene zich onthouden van het afleggen van een getuigenverklaring. Voorbeelden van personen die een verschoningsrecht hebben zijn familieleden tot in de tweede graad en echtgenoten of echtgenotes. Daarnaast hebben personen die uit hoofde van hun beroep een geheimhoudingsplicht hebben, tevens een verschoningsrecht indien de getuigenverklaring betrekking heeft op hetgeen zij in die hoedanigheid is toevertrouwd.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen