Forumkeuzeclausule

Een beding (clausule) in de overeenkomst, inhoudende dat partijen een rechter aanwijzen die exclusief bevoegd zal zijn om van een eventueel geschil kennis te nemen. Forumkeuzebedingen zijn meestal  alleen relevant bij internationale (handels)contracten.

De Brussel II herschikking regelt welke rechter bevoegd is bij handelszaken bij partijen die gevestigd of woonachtig zijn in de EU. De hoofdregel is dat een partij moet worden opgeroepen voor het gerecht van de lidstaat waar de gedaagde woont. Partijen kunnen echter ook andere afspraken maken.

Een forumkeuzebeding kan alleen geldig tot stand komen indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  1. Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst;
  2. De vorm van de overeenkomst is gebruikelijk in de handelswijze tussen partijen;
  3. De vorm is in de internationale handelspraktijk gebruikelijk.

Indien gedaagde partij wordt gedagvaard voor een rechter van een lidstaat waarvan hij meent dat deze niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, kan hij een bevoegdheidsincident opwerpen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen