Arbitraal geding

Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een meer algemene term voor arbitraal geding is arbitrage, ofwel alles wat verband houdt met een procedure tot arbitrage. Partijen kunnen voorafgaand aan het ontstaan van een geschil arbitrage overeenkomen, maar ook indien een geschil reeds is ontstaan. In het eerste geval spreekt men van een arbitraal beding, in het tweede geval wordt gesproken van een arbitraal compromis. 

Bij een arbitrageprocedure wordt een bestaand of toekomstig geschil niet ter beoordeling voorgelegd aan een rechter, maar aan een arbitraal scheidsgerecht. In de wet staan slechts beperkt regels opgenomen met betrekking tot de arbitrageprocedure. Wel stelt de wet specifieke eisen aan de wijze van totstandkoming van een overeenkomst tot arbitrage (ook wel: arbitragebeding) en de (inhoudelijke) eisen aan de procedure. De wijze waarop de procedure er globaal uit ziet, kan onder meer blijken uit de afspraken die partijen hebben gemaakt in het arbitraal beding. 

In tegenstelling tot een procedure bij de gewone rechter verkrijgen partijen geen uitspraak, maar een arbitraal vonnis. Deze heeft geen executoriale kracht; daarvoor zal de in het gelijk gestelde partij eerst een verlofverzoek moeten indienen bij de gewone rechter.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitrage