Persoonsgegevens

Persoonsgegevens is een definitie uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. In de AVG is de definitie uitgebreid. Onder persoonsgegevens moet worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de Wbp en de AVG wordt deze ook wel aangeduid als 'betrokkene'. Degene die deze gegevens verwerkt is de verwerker in de zin van de AVG.

Van belang is dat het gaat om gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Zo kan bijvoorbeeld een portretfoto van het gelaat van een persoon al vallen onder de reikwijdte van het begrip 'persoonsgegevens'.

Belangrijk is dat bij de AVG gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Het verzamelen en opslaan van informatie over bijvoorbeeld ondernemingen valt dus niet onder onder de reikwijdte van de AVG.

 

Categorie Privacyrecht
Wetsartikel Art. 1a Wbp; art. 4 lid 1 AVG
Synoniemen