Wijzigingsbeding

Een beding in de arbeidsovereenkomst die de werkgever de bevoegdheid geeft de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Een werkgever kan zulks alleen doen indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft. In dat geval komt het aan op een afweging tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer.

Een wijziging dient schriftelijk te worden overeengekomen: indien dit niet het geval is, kan de werkgever een arbeidsovereenkomst alleen eenzijdig wijzigen indien een (ingrijpende) wijziging van de omstandigheden zulks noodzakelijk maken.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 7:613 BW
Synoniemen