Binnen de categorie burengeschillen vormt geluidsoverlast een veelvuldig terugkerend onderwerp. Buren treffen elkaar dan ook veelvuldig in de rechtszaal om een einde te maken aan zulke hinder. Soms komen buren alsnog tot een schikking, maar als dit niet mogelijk is zal de rechtbank een vonnis wijzen waar de buren zich alsdan aan dienen te houden. Onze advocaat burenrecht legt uit.

Initatieven voor geschillenoplossing

Er bestaan verschillende initiatieven om burengeschillen op te lossen. Ruzies in grotere en kleine mater kunnen worden voorgelegd aan Buurtbemiddeling. Zeker gelet op de verstandhouding tussen de buren voor de lange termijn verdient een dergelijke aanpak de voorkeur. Buren kunnen geschillen ook voorleggen aan een mediator. Die gaat met partijen om tafel en probeert een oplossing te bereiken die beide partijen kunnen accepteren.

Wettelijke regelingen

Zodra Buurtbemiddeling of mediation niet (langer) mogelijk is, is een optie om de gang naar de rechter te maken. Die weg ligt met name voor de hand als perceeleigenaren zich niet houden aan hetgeen de wet voorschrijft. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk niet toegestaan om binnen twee meter van de grenslijn vensters of balkons te hebben die uitzicht geven op het naburige perceel, tenzij de buur daarvoor toestemming heeft gegeven. Van een aantal van dergelijke wettelijke bepalingen kunnen de buren onderling niet afwijken, maar voor het overgrote deel kunnen buren onderling regelen wat zij goed vinden en wat niet. Het is dan wel verstandig die afspraken vast te leggen in een akte.

Onrechtmatige hinder

Komen partijen er alsnog samen niet uit, dan kunnen zij de gang naar de rechter maken. In de procedure vormt de algemene norm van (buren)hinder dan vaak de basis van het geschil. In de wet is hinder gedefinieerd als: het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, het onthouden van licht of lucht of het ontnemen van steun. Is hier sprake van, dan handelt de eigenaar jegens de buur in beginsel onrechtmatig. De rechter beoordeelt dit vaak van geval tot geval: in de rechtspraak is bepaald dat het afhangt van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden.

Geluidsoverlast

Dus: niet elke vorm van hinder, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, levert per definitie (onrechtmatige) hinder op. In de handreiking industrielawaai en vergunningverlening (online toegankelijk) is bepaald welke geluidswaarden gelden. Zo gelden op het platteland andere geluidswaarden dan op een industrieterrein of een woonwijk. In de handreiking industrielawaai en vergunningverlening staat bovendien opgenomen wat de maximale geluidssterkte op een gegeven moment van de dag mag zijn.

Praktijksituatie

Juist over deze materie ging het recent bij de rechtbank. De eiser in de procedure, A, ervoer grote hinder van diens buur omdat deze met geopende raam en tuindeur frequent luide muziek afspeelde. Ook sloeg volgens A diens buur vaak mag ramen en deuren en had de buur windgongen in de tuin die enige geluidsoverlast produceerden. De rechtbank wees, kort gezegd, die vorderingen af met uitzonderingen van de windgongen. Dit kwam omdat van de overige geluidsbronnen niet was komen vast te staan dat deze de geldende geluidswaarden overschreden.

Beoordeling door handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Zoals ook uit deze uitspraak blijkt kan het in de praktijk op voorhand moeilijk zijn om in te schatten wat de kansen zijn om geluidshinder door middel van een procedure aan te vechten. Gaat het om geluidsbronnen die evident hinder opleveren, is die beoordeling beter te maken. Degene die zich hierover wilt laten informeren kan zo nodig met behulp van een deskundige een geluidsmeting laten maken. Stelt deze vast dat de geluidswaarden zoals opgenomen in de handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt overschreden, dan kan de eigenaar van het perceel tegen die geluidshinder optreden.

Door Edward Appelman op 25 juni 2019 Leestijd: 3 minutes