Mag een verzekeraar schade aan een woning afwikkelen met de partner van de verzekerde, terwijl de verzekering niet op diens naam staat? Dit was recent een juridisch vraagstuk bij het hof Den Haag. Partijen hadden affectieve relatie gehad en door toedoen van de verzekerde was de schade afgewikkeld met diens partner. Of de verzekeraar (opnieuw) de schade diende uit te keren aan de verzekerde, bespreekt onze advocaat verbintenissenrecht aan de hand van dit arrest.

Lekkage vloerverwarming

Het ging om schade aan de woning ten gevolge van een lekkage in de vloerverwarming. De verzekerde, A, had tussen de periode 2001 tot en met eind 2011 een affectieve relatie met diens inmiddels ex-partner gehad. Op 20 oktober 2010 maakte hij bij Reaal telefonisch melding van de schade die reeds een jaar daarvoor al was ontstaan. Ten tijde van de melding was de schade aan de woning al hersteld.

Schaderapport

Vlak na de melding kwam een schade-expert van Interlloyd langs en had een afspraak gemaakt via een door A opgegeven telefoonnummer, aldus het telefoonnummer van zijn partner. De schade-expert werd ontvangen door de partner van A. Vervolgens stelde de partner een schaderapport op waarbij hij de schade had begroot op een totaalbedrag van €27.495,-. Dit bedrag werd mede vastgesteld aan de hand van een aantal facturen. In januari 2011 maakte Reaal het bedrag over op de bankrekening van de partner van A. In het schaderapport was melding gemaakt van het feit dat partijen gehuwd waren geweest.

Betaling aan verkeerde partij?

Nadat de relatie van partijen was beëindigd, berichtte bemiddelings- en adviesbureau Tempo namens A dat Reaal het bedrag had overgemaakt aan de verkeerde persoon. Zij verzocht daarop om het schadebedrag ad. €27.495 (alsnog) aan A over te maken. Reaal weigerde dit en beriep zich onder meer op het feit dat zij bevrijdend had betaald door overmaking van het schadebedrag aan de partner van A.

Schijn van bevoegdheid

In de rechtbankprocedure werd Reaal in het gelijk gesteld. Zij mocht er volgens hem op vertrouwen dat de partner van A bevoegd was om de schade aan de woning namens hem af te handelen en de schade-uitkering namens hem in ontvangst te nemen. Dit onder meer omdat het A kon worden toegerekend dat hij de schijn daartoe had gewekt, onder meer door het opgeven van het telefoonnummer van de partner van A. Bovendien oordeelde de rechtbank dat A geen schade had, omdat de kosten voor herstel aan de woning immers volledig waren voldaan.

Hof: onvoldoende onderbouwing kosten van herstel

A was het met beide overwegingen niet eens en het hof zag aanleiding om allereerst te beoordelen of hij inderdaad schade heeft geleden. Discussiepunt was of hij de kosten voor herstel zelf had betaald, of dat zijn partner deze kosten had gedragen. Volgens A was dit wel het geval. Het hof volgde hem daarin echter niet, omdat de schade-expert had vastgesteld dat er een plavuizen vloer in de woning was gelegd en het voor de hand zou liggen dat daarvan in elk geval een factuur aanwezig zou zijn. Daartegenover stond wel een factuur op naam van de partner van A, waarin onder meer kosten waren opgenomen voor vervanging en herstel van vloertegels alsmede het slopen van de keuken voor een bedrag ad. €11.000,-. Vast stond dat A had aangegeven deze factuur niet te kennen en dat hij deze ook niet had betaald. Omdat hij voor het overige onvoldoende had onderbouwd dat hij de kosten voor herstel aan de woning zelf had gedragen, wees het hof zijn vordering af.

Door Edward Appelman op 23 april 2020 Leestijd: 3 minutes