Zorgplicht opdrachtnemer

De zorgplicht bij de overeenkomst van opdracht houdt in dat de opdrachtnemer als een goed opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht heeft betrekking op de overeenkomst van opdracht. Bekende voorbeelden van overeenkomst van opdracht is de overeenkomst met een notaris of makelaar.

Voor de vraag of de opdrachtnemer zijn zorgplicht juist is nagekomen, wordt onder meer gekeken in hoeverre hij als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk is gegaan.  Ook de deskundigheid kan hierbij een rol spelen. Als deze beoordeling tot de conclusie leidt dat de opdrachtnemer zijn zorgplicht is geschonden, is hij aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.

Wetsartikel Art. 7:400 BW
Synoniemen