Verrekening

Het tenietgaan van een juridische verbintenis door 'wegstreping' van wederkerige verbintenissen. Vaak betreft dit een geldvordering.

Verrekening kan plaatsvinden wanneer een schuldeiser een vordering heeft op zijn schuldenaar, die de schuld inlost. Door verrekening kunnen de openstaande vorderingen tegen elkaar worden weggestreept. Beide partijen hebben de vrijheid om een verzoek tot verrekening in te dienen. Wel kan de wet bepaalde eisen stellen aan een verrekening of verrekeningsbevoegdheid. Verrekening is bijvoorbeeld in de regel niet toegestaan als er sprake is van een faillissement of surseance (uitstel) van betaling bij een van de betrokken partijen. Ook kan de bevoegdheid tot verrekening alleen worden ingeroepen wanneer de vordering en de schuld in dezelfde vermogens vallen. Daarnaast dienen de partijen over en weer elkaars schuldenaar te zijn (zij dienen op elkaar een vordering te hebben).

Wetsartikel Art. 6:127 BW
Synoniemen Verrekeningsbevoegdheid