Pacta sunt servanda

Het algemeen verbintenissenrecht is gegrond op een aantal beginselen: de contractsvrijheid, de vormvrijheid (consensualisme) en de verbindende kracht van de overeenkomst (pacta sunt servanda). Dit leidt ertoe dat elke overeenkomst, hoe ook gesloten, rechtens als verbindend zal worden aangemerkt.

Pacta sunt servanda (belofte maakt schuld) duidt op de situatie dat een partij die een overeenkomst heeft gesloten, verplicht is om die na te komen. Hij kan zich niet zonder meer van de rechten en plichten uit de overeenkomsten ontdoen.

Wetsartikel
Synoniemen