Misverstand

De juridische term misverstand heeft betrekking op het leerstuk van oneigenlijke dwaling. Het is met name van belang bij de totstandkoming en geldigheid van een overeenkomst als er kennelijk verwarring is over de inhoud ervan. De verwarring is meestal het gevolg van het feit dat partijen elk een andere inhoud aan verklaringen toekennen. Bijvoorbeeld omdat woorden verkeerd worden geïnterpreteerd.

Een klassiek arrest dat gaat over dit leerstuk is het arrest Bunde/Erckens. Hierbij zou een partij een stuk grond verkopen aan de gemeente op voorwaarde dat de gemeente de belastingschade zou vergoeden. De gemeente ging hierin akkoord, maar uiteindelijk bleek er misverstand te bestaan over de vraag welke posten onder 'belastingschade' vielen, wat uiteindelijk tot gevolg had dat er financieel nadeel van (destijds) 50.000 gulden was. Uiteindelijk werd er tot in cassatie hierover geprocedeerd, en heeft de Hoge Raad een aantal uitgangspunten gegeven om vast te stellen wanneer een partij in zulke gevallen gehouden is aan de overeenkomst.

Wetsartikel Art. 6:228 BW; art. 3:35 BW.
Synoniemen