Inspanningsverplichting

Bij een overeenkomst maken partijen contractuele afspraken met elkaar. Om te beoordelen of een partij de overeenkomst deugdelijk is nagekomen, is onder van belang om vast te stellen of het gaat om een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting. Bij een overeenkomst met een resultaatsverplichting zal in de regel eenvoudiger zijn vast te stellen dat een partij de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen dan bij een overeenkomst met een inspanningsverplichting. Zo zal de overeenkomst met de schilder voor een huis een resultaatsverplichting zijn, terwijl de overeenkomst inzake de oplevering van een schilderij een inspanningsverplichting is. In dit laatste geval is immers onzeker of het beoogde resultaat wel daadwerkelijk zal worden opgeleverd. Als de partij vervolgens de wederpartij aanspreekt omdat hij niet tevreden is over de kwaliteit van het schilderij, zal hij voor de rechter dienen aan te tonen dat de wederpartij zich onvoldoende heeft ingespannen en zich daardoor schuldig heeft gemaakt aan wanprestatie. 

Wetsartikel
Synoniemen Inspanningsverbintenis