Wachtgeld

Wachtgeld is een term die niet langer meer voorkomt, maar werd gebruikt voor ambtenaren die in dienstbetrekking waren van de overheid. Tot 2001 konden zij aanspraak maken op wachtgeldregelingen (conform het Rijkswachtgeldbesluit 1959). Voor zover zij aanspraak konden maken op wachtgeld conform deze regeling, werd deze arbeidsverhouding niet als dienstbetrekking beschouwd.

Vanaf 2001 vallen ambtenaren onder de toepassing van de Werkloosheidswet. Onder de nieuwe regeling kunnen ambtenaren in veel gevallan aanspraak maken op de bovenwettelijke regeling. Deze bestaat uit een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering.

 

Wetsartikel Art. 6 WW
Synoniemen