Voor landen buiten de Europa geldt dat enkel een paspoort wordt geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs. Ouders die met het kind op reis willen buiten Europa moeten daarvoor dan ook een paspoort aanvragen. In art. 34 Paspoortwet staat expliciet vermeld dat ouders die zijn bekleed met het gezamenlijk gezag , alleen een paspoort voor het kind kunnen aanvragen als de andere ouder toestemming geeft. Geeft de andere ouder dit niet, dan kan de rechter om vervangende toestemming worden verzocht. Hoe dit in zijn werk gaat, bespreekt onze advocaat- personen en familierecht aan de hand van een recent arrest van het hof ’s-Hertogenbosch.

Achterliggend doel van bepaling

De ratio achter deze wettelijke bepaling is dat het soms voorkomt dat een van de ouders met het kind naar het buitenland wil verhuizen. Net als bij een vakantie buiten Europa dient de andere ouder met gezag in dat geval toestemming te geven dat de ouder met het kind buiten Europa op vakantie mag. Heeft de reizende ouder deze toestemming niet, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag. Om die reden dient de ouder in die gevallen er dan ook zorg voor te dragen dat door middel van schriftelijke toestemming kan worden aangetoond dat de andere ouder geen bezwaar heeft.

Feiten en procesverloop

De feiten in de hier te bespreken procedure zijn als volgt. De vader en de moeder zijn in het verleden gehuwd geweest. Na de echtscheiding in 2017 zijn zij gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. Nadien is de vader met de minderjarige naar Spanje verhuisd. Het kind gaat daar naar een internationale school. Tijdens het verblijf in Spanje lopen de vader en het kind tegen het probleem aan dat zij vele zaken niet kunnen regelen, omdat voor bepaalde inschrijvingen het kind een paspoort dient te overleggen. De moeder weigert echter haar toestemming te verlenen voor deze aanvraag, zodat die inschrijvingen geen doorgang kunnen vinden.

Noodzakelijkheid paspoort?

In de procedure bij het hof voert de moeder ter onderbouwing aan dat de vader geen paspoort nodig heeft, omdat het kind immers met een identiteitskaart binnen Europa kan reizen. Ook kan volgens de moeder de vader een paspoort voor het kind aanvragen bij het consulaat in Madrid, zodat haar toestemming voor de aanvraag in haar geheel achterwege kan blijven. Tot slot stelt de moeder zich op het standpunt dat de vader enkel Spaanstalige documenten zonder officiële vertaling in de procedure heeft ingebracht, maar dat daaruit niet volgt dat de vader voor bepaalde inschrijvingen een paspoort nodig heeft. Omdat de vader bovendien de hoofdopvoeder is, heeft hij ook op grond daarvan haar toestemming niet nodig.

Positief advies RvdK

In de procedure staat de RvdK positief tegenover het verzoek van de vader voor de aanvraag van een paspoort. De Raad acht het in het belang van het kind dat zij zich door de inschrijvingen volledig kan ontplooien, mede omdat haar leven zich volledig in Spanje afspeelt. Onder meer het inschrijven voor medische behandelingen in Spanje, een inschrijving in de gemeente in Spanje waar zij woont, alsmede de inschrijving op een internationale school alsook het kunnen reizen met school zijn voor het kind belangrijke zaken.

Wettelijk kader: art. 34 Paspoortwet

Het hof betrekt n.a.v. de standpunten van de vader en de moeder allereerst art. 34 van de Paspoortwet, dat luidt:

“Ingevolge artikel 34, tweede lid, van de Paspoortwet kan, indien bij gezamenlijke gezagsuitoefening een van de personen die het gezag uitoefent weigert een verklaring van toestemming als bedoeld in het eerste lid van artikel 34 van de Paspoortwet af te geven, deze op verzoek van de andere persoon die het gezag uitoefent worden vervangen door een verklaring van de bevoegde rechter.

Ingevolge het vijfde lid van dit artikel geeft de rechter in de onder meer in het tweede lid bedoelde gevallen een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Daarbij kan als voorwaarde worden gesteld dat de geldigheidsduur of de territoriale geldigheid van het aangevraagde reisdocument wordt beperkt.”

Zwaarwegend belang

Het hof komt in hoger beroep tot het oordeel dat het kind een zwaarwegend belang heeft bij de aanvraag van een paspoort. De door de moeder geuite bezwaren wegen in dat kader minder zwaar dan de belangen van het kind en het hof komt tot de slotsom dat de vader vervangende rechterlijke toestemming krijgt om een paspoort aan te vragen.

Advocaat bij vervangende toestemming

Net als bij de aanvraag van een paspoort, kan de ouder ook vervangende toestemming vragen om met een kind naar het buitenland te reizen. Indien u advies nodig heeft in het kader van de aanvraag voor een vervangende rechterlijke toestemming, neem dan contact op met een van onze advocaten voor nader advies. Vaak kan ook buiten rechte alsnog toestemming worden verkregen, maar indien dit niet mogelijk is kan door middel van een kort geding snel het beoogde resultaat worden bereikt. M.n. wanneer er sprake is van spoedeisendheid is snelle actie geboden.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 15 april 2019 Leestijd: 3 minutes