Betrokkenheid bij het veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongeval

Het veroorzaken van een (dodelijk) verkeersongevallen kwalificeert in veel gevallen als een misdrijf. Daarbij is van belang in hoeverre er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag en/of schuld aan betrokkenheid bij het desbetreffende ongeval. De politie zal door middel van het instellen van een strafrechtelijk onderzoek nagaan aan wie de aanrijding te wijten is geweest. Er vindt in dat geval een analyse plaats waarbij de betrokken personen als verdachte kunnen worden gehoord.

Mede vanwege de strafsanctie bij overtreding van art. 6 WVW ingeval er sprake is geweest van overtreding van dit wetsartikel, is het van belang dat er zo spoedig mogelijk hulp van een advocaat wordt ingeschakeld. De advocaat kan u vervolgens voorbereiden op vragen die u kunnen worden gesteld en aan de hand daarvan de beste verdedigingsstrategie bepalen.

Art. 6 Wegenverkeerswet

Wanneer weet u dat u wordt vervolgd op grond van art. 6 WVW? In de dagvaarding dient dit te worden vermeld: dit blijkt immers expliciet uit art. 261 Wetboek van Strafvordering. Meestal wordt in de delictsomschrijving opgenomen dat er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag, ten gevolge waarvan een verkeersongeval met (zwaar) lichamelijk letsel heeft plaatsgevonden. In de kern gaat het dan om een roekeloze gedraging, waarbij in elk geval vanwege het onvoorzichtige rijgedrag de aanrijding is veroorzaakt. Daarbij dient tevens sprake te zijn van een dodelijke afloop of ernstig letsel. Als uit de relevante feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat de verdachte in het verleden een aantal verkeersovertredingen heeft begaan, dan ligt het in de rede om aan te nemen dat er -indien betrokkenheid bij het delict kan worden aangetoond- sprake is van schuld aan de kant van de verdachte. Aandachtspunten die daarbij veelal de revue passeren zijn snelheidsovertredingen, overtreding van verkeersvoorschriften en onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen.

Invordering rijbewijs

In sommige gevallen kan de politie direct overgaan tot invordering van uw rijbewijs. De officier van justitie zal in dat geval binnen 10 dagen toetsen of u uw rijbewijs terug kunt krijgen of dat er gronden zijn om het rijbewijs langer te houden. Door middel van een klaagschrift gericht aan de rechtbank kunt u een verzoek tot teruggaaf van uw rijbewijs indienen. Hierbij kunnen wij u assisteren. Zie ook deze pagina voor meer informatie met betrekking tot de invordering van een rijbewijs.

Strafrechtelijk onderzoek

Indien er voldoende feiten en omstandigheden zijn te komen tot een redelijk vermoeden van betrokkenheid bij het verkeersongeval, zal de politie (onder leiding van het Openbaar Ministerie) een strafrechtelijk onderzoek instellen. De officier van justitie besluit hiertoe al dan niet over te gaan. Indien deze -na onderzoek- tot de conclusie komt dat er voldoende feiten aanwezig zijn om tot strafvervolging over te gaan, zal dit er veelal in resulteren dat de betrokken persoon wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Ingeval het gaat om een strafrechtelijke vervolging op grond van art. 6 WVW zijn er veelal grote belangen gemoeid bij het delict. Er is immers sprake van groot emotioneel verlies of schade aan de kant van de slachtoffers. Vanwege de aard van het delict wordt de zaak dan bij de rechter dan ook veelal bij de meervoudige kamer behandeld, met drie rechters. De officier van justitie zal in het voortraject beoordelen of er voldoende mogelijkheden zijn om te komen tot een veroordeling op grond van art. 6 WVW en de zaak voor de rechter te brengen.

Strafsanctie bij overtreding van art. 6 Wegenverkeerswet

Indien de officier daadwerkelijk besluit tot strafvervolging en de zaak wordt voor de rechter gebracht, dan hangt het veelal af van de concrete omstandigheden van het geval welke strafsanctie erbij gemoeid is. Onder andere de ernst van de schade of gedraging en de mate van schuld die aan het ongeval hebben bijgedragen spelen hierbij een rol. Indien het ongeval tot gevolg heeft dat iemand is komen te overlijden wordt de maximale gevangenisstraf gesteld op zes jaar. Dit is indien er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag. Indien er sprake was van gewone ‘schuld’ aan het delict is de strafmaat bepaald op drie jaar. In plaats daarvan kan een geldboete worden opgelegd. Als bijkomende straf kan in beide gevallen een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar worden opgelegd. Als het ongeval ernstig lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad is de maximale straf 1,5 jaar en bij reguliere schuld is dit drie jaar. Wederom kan ook daarbij een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Strafverzwarende omstandigheden

In sommige gevallen kunnen strafverzwarende omstandigheden een rol spelen bij de strafmaat. Alcoholmisbruik, ernstige snelheidsovertredingen, roekeloos rijgedrag in de vorm van bumperkleven of door rood licht rijden tellen mee als strafverzwarende omstandigheden. In dat geval wordt het strafmaximum hoger, maar niet hoger dan de reguliere maximumgevangenisstraf gesteld op de desbetreffende gedragingen. Het speelt slechts een rol bij de bepaling van de uiteindelijke strafmaat.

Strafmaat

Zoals hiervoor genoemd zijn de beschreven maximumstraffen louter maxima; in de praktijk wordt echter zelden een maximumstraf opgelegd voor een bepaalde gedraging. Het laat echter wel zien dat het gaat om een ernstig delict. Het is dan ook raadzaam te allen tijde advies in te winnen van een advocaat die u kan voorzien van deskundige bijstand indien u strafrechtelijk wordt vervolgd voor een misdrijf gebaseerd op de wegenverkeerswet. Dit kan ertoe leiden dat de door de officier van justitie geëiste straf wordt gematigd, rekening houdend met alle persoonlijke omstandigheden van het geval en een rechtens juiste procesverdediging. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot vrijspraak.

Belang van bijstand door een advocaat verkeersstrafrecht

Ingeval u wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een feit ingevolge de Wegenverkeerswet is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met een advocaat verkeersstrafrecht. Het verkeersstrafrecht vereist specifieke kennis van de Wegenverkeerswet en op de meeste strafbaarstellingen staan hoge gevangenisstraffen. Het verkeersstrafrecht is daarbij bovendien een specialisme dat in de rechtspraak meer dan frequent in beweging is. Het is daarom van belang u te laten bijstaan voor een advocaat verkeersstrafrecht die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur.

Hulp nodig van een advocaat verkeersrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.