Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Verzekeringsrecht

Advocaat verzekeringsrecht kan erger voorkomen

Een advocaat verzekeringsrecht kan voorkomen dat een conflict tussen verzekeraar en verzekerde wordt voorkomen dan wel opgelost. Zo komt het veelvuldig voor dat de verzekeringnemer schade lijdt en de verzekeraar weigert uit te betalen. Wat zijn de rechten en plichten over en weer? Onder welke voorwaarden kan een verzekeraar weigeren uit te betalen? Is het hoe dan ook verstandig te allen tijde een verzekering af te sluiten?

Overige vragen waar aan kan worden gedacht rondom het verzekeringsrecht zijn zaken als: wat gebeurt er als de verzekeraar een lager bedrag uitkeert dan de daadwerkelijk geleden schade, of op welke wijze dient een verzekeringnemer, ingeval van brand, aan te tonen dat deze brand is ontstaan buiten de eigen schuld van de verzekeringnemer en wat zegt de overeenkomst hierover? Mag de verzekeraar ongelimiteerd voorwaarden in de overeenkomst opnemen om diens plicht tot uitbetaling zoveel mogelijk te beperken? Dit zijn vragen die in het verzekeringsrecht aan de orde van de dag zijn.

Indien er grote bedragen gemoeid zijn met de desbetreffende verzekeringskwestie wilt de verzekeringnemer snel duidelijkheid over hoe de schade wordt uitgekeerd en welke aanspraak de verzekerde kan maken op de verzekeraar. Daarom is het dan ook vaak wenselijk een advocaat in de arm te nemen die snel duidelijkheid kan bieden omtrent rechten en plichten van de betrokken partijen.

Mededelingsplicht

Een groot deel van verzekeringskwesties speelt zich dan af rond niet-uitbetaling door de verzekeraar wegens het verzwijgen van bepaalde gegevens waarvan de verzekeraar stelt dat die cruciaal waren. In de praktijk blijkt een beroep hierop door de verzekeraar vaak niet terecht, in andere gevallen levert verzwijging een lichte sanctie op in de vorm van een korting op het uit te betalen bedrag.

Verder kan niet-nakoming van de mededelingsplicht zware sancties tot gevolg hebben voor de verzekeringnemer. De verzekeraar dient de verzekeringnemer tijdig op de hoogte te brengen van een eventuele schending van de mededelingsplicht: dit dient hij te doen binnen twee maanden na ‘ontdekking’. Er is echter niet altijd duidelijkheid wanneer er sprake is van een ontdekking en wanneer er sprake is van het verzwijgen van bepaalde gegevens en vaak blijkt in de praktijk een beroep op verzwijging dan ook onterecht.

Ook moet de verzekeraar rekening houden met de wettelijke termijnen: bij opzettelijk bedrog door de verzekeringnemer kan de verzekeraar binnen twee maanden na ontdekking de verzekering opzeggen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien voor de verzekeringnemer op termijn vaststaat dat hij schade zal komen te leiden en deze schade probeert af te wentelen op de verzekeraar. In dat geval heeft de verzekeraar uiteraard het recht om de plicht tot uitbetaling op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Big data in het verzekeringsrecht

Een nieuw opkomend onderwerp binnen het verzekeringsrecht is het gebruik van data in ruil voor korting op de premie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van slimme kastjes in huis of in de auto. In huis wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de aanwezigheid van koolstofmonoxide zodat er tijdig een alarm afgaat, of worden er andere gegevens verzameld waarop op basis van die informatie een korting kan worden gegeven op de premie. Voor de verzekeraar levert dit de mogelijkheid op een korting te geven op de premie omdat er minder kans op schade bestaat aan het huis; anderzijds levert dit het voordeel voor de verzekeringnemer op om een lagere premie te geven in ruil voor het verstrekken van (persoons)gegevens. Zo kunnen slimme kastjes in de auto gegevens verzamelen en op basis daarvan rijgedrag registreren. Op deze manier kan er een korting worden verstrekt op de premie, maar aangezien er tegenwoordig veel te doen is over het gebruik van “big data” dient de verzekeringnemer dan ook bedacht te zijn op het feit dat verzekeraars tegenwoordig veelal zullen ‘hengelen’ naar persoonsgegevens. Wij kunnen cliënten te allen tijde met raad en daad bijstaan op het gebied van het verzekeringsrecht.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.