Verzoek bewindvoerder tot beëindiging schuldsanering wegens huwelijk afgewezen

In een recente procedure verzoekt een bewindvoerder bij de rechter om een voortijdige beëindiging van de schuldsaneringsregeling van een vrouw. De reden hiervoor was dat zij was getrouwd met een partner die geen inkomsten heeft en had zij van het huwelijk bovendien geen melding gemaakt bij de bewindvoerder. Onze advocaat personen- en familierecht bespreekt deze opmerkelijke zaak en het vonnis van de rechter.

Wat is een schuldsaneringsregeling?

Een schuldsaneringsregeling is een middel uit de Faillissementswet. Om te voorkomen dat een persoon failliet wordt verklaard en schuldeisers in principe eindeloos kunnen trachten hun openstaande vordering op de schuldenaar te verhalen, kan een schuldsaneringstraject worden gestart. In dat geval dient de schuldenaar zich gedurende drie jaar te houden aan de voorwaarden verbonden aan de schuldsaneringsregeling. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die is belast met het beheer en de vereffening van de boedel. Die bepaalt welk bedrag de schuldenaar maandelijks zal moeten aflossen.

Voortijdige beëindiging door huwelijk?

Doordat de vrouw op  18 oktober 2017 onder huwelijkse voorwaarden trouwt met een partner die geen inkomsten heeft, meent de bewindvoerder dat de belangen van haar schuldeisers zijn geschaad. Waar de vrouw voorheen €600,- per maand kon betalen, is de afdrachtscapaciteit ten gevolge van het samenwonen nihil geworden. Daarnaast bouwt de vrouw nieuwe schulden op door onder meer het Kindgebonden Budget, zorgtoeslag en huurtoeslag.

Verwijten gegrond?

De rechtbank overweegt dat de vrouw inmiddels 40 uur per week werkt en voldoende heeft afgedragen aan de boedelrekening. Daardoor is er geen sprake van een achterstand in de boedelafdracht. De bewindvoerder is echter van mening dat het huwelijk op zichzelf al een benadeling van de schuldeisers van de vrouw tot gevolg heeft. Ook heeft de vrouw haar informatieplicht geschonden. De vrouw voert als verweer dat er van een benadeling geen sprake is, daar de verwachting is dat haar partner in 2018 ook zal werken, zodat de nadelige gevolgen van het huwelijk zullen verdwijnen.

Vrij om in het huwelijk te treden

De rechter overweegt dat het de vrouw op grond van art. 8 EVRM (recht op family life) vrij staat om in het huwelijk te treden. Gelet op het dwingendrechtelijk karakter van dit artikel is het enkele feit dat schuldeisers worden benadeeld geen reden om tot een beëindiging van de schuldsaneringsregeling te komen.

Melding aan bewindvoerder

Tot slot wordt wel overwogen dat de vrouw het huwelijk in beginsel had moeten melden aan de bewindvoerder. Ter zitting stelt zij dat ze niet wist dat ze het huwelijk aan de bewindvoerder had moeten melden. De rechter maakt uit haar houding ter zitting op dat ze niet de intentie heeft gehad haar schuldeisers willens en wetens te benadelen. Omdat verder niet vast is komen te staan dat de vrouw door het huwelijk een grotere schuldenlast heeft gekregen en zij heeft aangegeven zich maximaal in te zullen blijven spannen om inkomsten te blijven verwerven, is de rechtbank van oordeel dat beëindiging van de schuldsaneringsregeling (nog) niet aan de orde is. Het verzoek van de bewindvoerder om beëindiging wordt afgewezen.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur