Voorbeelduitspraken herroeping adoptie

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van gerechtelijke uitspraken waarbij een verzoek tot herroeping van een adoptie door de rechtbank werd toegewezen. Voor meer informatie over de haalbaarheid van een verzoek tot herroeping kunt u contact opnemen met onze advocaat adoptierecht.

Rechtbank Midden-Nederland 4 juli 2019, ECLI:NL:RBME:2019:3009

Feiten:

In deze procedure was er sprake van een stiefouderadoptie. De adoptiefzoon had inmiddels de leeftijd van 36 bereikt. De biologische moeder en vader van de adoptiefzoon waren van 1981 tot 1987 gehuwd. Daarna gingen zij scheidden en trouwde de moeder aansluitend met de stiefvader. De moeder en de stiefvader waren van 1987 tot 2002 gehuwd. In 1990 startte de stiefvader een adoptieprocedure zodat zij volgens de wet familie zouden worden. Dit verzoek werd door de rechtbank toegewezen. Daardoor werden de banden tussen de adoptiefzoon en zijn biologische vader verbroken. Ten tijde van de adoptie was het kind acht jaar oud.

In beginsel kan een verzoek tot herroeping enkel tussen het 18e en 22ste levensjaar. Inmiddels was de adoptiefzoon al 36 jaar. Als reden voor de te late indiening gaf hij aan dat hij tien jaar geleden erachter was gekomen dat hij niet alleen de geslachtsnaam van de stiefvader droeg, maar ook door hem was geadopteerd. Toen stortte volgens hem zijn wereld in en was hij niet in staat om een procedure te starten.

In de procedure deed de adoptiefzoon een beroep op art. 8 EVRM. Volgens hem was de nationale wettelijke termijn waarbinnen het verzoek tot herroeping moet worden ingediend in strijd met deze bepaling. Hij had namelijk recht op bescherming van zijn privé- en gezinsleven. De adoptiefzoon had daarbij sinds 2004 geen contact meer met de stiefvader en had ook nooit een band met hem gevoeld. Met zijn biologische vader had hij weer sinds 2007 goed contact. Zowel de biologische vader als de stiefvader steunden het verzoek. Mede gelet daarop wees de rechtbank het verzoek tot herroeping van de adoptie toe.

Rechtbank Limburg 27 november 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12042

Feiten:

In deze procedure ging het om een adoptiefkind dat de leeftijd van 22 had bereikt en die was geboren op Colombia. Vóór het bereiken van de 22-jarige leeftijd had zij het verzoek tot herroeping ingediend. Dit was aldus binnen de wettelijke termijn.

Als motivatie voor het verzoek tot herroeping stelde zij dat zij een zeer slechte band met haar adoptiefouders had. Er zou sprake geweest zijn van mishandeling en misbruik in haar verleden. Inmiddels ontving zij hiervoor psychologische begeleiding.

De omstandigheden zoals het adoptiefkind die schetste, werd door de adoptiefouders betwist. Omdat het adoptiefkind deze omstandigheden niet nader had toegelicht, werd dit verder door de rechtbank gepasseerd. Wel bleek dat de onderlinge verhoudingen tussen het adoptiefkind en de adoptiefouders ernstig was verstoord. Bovendien stemden de adoptiefouders in met het verzoek tot herroeping.

Het adoptiefkind verzocht onder meer in de procedure het volgende. Ten eerste wilde zij het adoptiedossier van haar adoptiefouders ontvangen, dit op straffe van een dwangsom van €50,- per dag. Ook verzocht zij haar geslachtsnaam te wijzigen in haar oorspronkelijke geslachtsnaam.

Ten aanzien van de afgifte van het adoptiedossier overwoog de rechtbank dat hiervoor een wettelijke grondslag ontbrak. Om die reden wees de rechtbank dit verzoek af. Ook was de wijziging van de geslachtsnaam zoals het adoptiefkind die wilde, niet mogelijk. Dat kwam omdat de gevolgen van de herroeping hun effect hebben vanaf de dag van de uitspraak. Omdat de geslachtsnaam van het adoptiefkind was gewijzigd door de Colombiaanse adoptie-uitspraak, herkreeg het adoptiefkind die geslachtsnaam. Voor het overige wees de rechtbank het verzoek tot herroeping toe.

Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8476

Feiten:

In deze procedure ging het om een adoptiefdochter die ten tijde van het verzoek tot herroeping de leeftijd van 54 had bereikt. Zij was in 1970 door haar Nederlandse adoptiefouders geadopteerd. Haar adoptiefouders waren respectievelijk in 2008 en 2017 komen te overlijden. Zij was oorspronkelijk afkomstig uit Hong Kong en aldaar in 1960 geadopteerd. Aansluitend sprak de rechtbank in 1970 de adoptie naar Nederlands recht uit.

Als motivatie voor het verzoek stelde de adoptiefdochter dat ze een zeer traumatische jeugd met haar adoptiefouders heeft gehad. Er was sprake van jarenlange psychische en lichamelijke mishandeling. Zij had ten gevolge daarvan PTSS klachten overgehouden.

Ter onderbouwing van de te late indiening gaf ze aan dat ze er niet van op de hoogte was dat een verzoek tot herroeping mogelijk was. Zij werd hierdoor door een notaris op de hoogte gesteld in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. Aansluitend diende zij het verzoek tot herroeping in.

Inmiddels had de adoptiefdochter weer contact met haar familie in Hong Kong. Een zoektocht leverde op dat haar biologische moeder inmiddels was komen te overlijden in 2013. Met haar biologische vader en haar overige familieleden had zij contact kunnen krijgen.

De rechtbank wees het verzoek tot herroeping van de Nederlandse adoptie-uitspraak toe. Gelet op het internationale karakter was hierop Nederlands recht van toepassing. Ook de Hongkongse diende te worden herroepen. Het was echter niet duidelijk welk recht hierop van toepassing was: in beginsel was dat het recht van Hong Kong. De adoptiefdochter werd door de rechtbank aanvullend in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten.

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.