CBR

Het CBR kan maatregelen treffen waardoor u tijdelijk of permanent geen gebruik kunt maken van uw rijbewijs. Deze mogelijkheid heeft het CBR naast de ten dienste staande strafrechtelijke bevoegdheden die het openbaar ministerie of de rechter hebben tot invordering van het rijbewijs. In het ene geval gaat het om een invordering die is gebaseerd op een bestuursrechtelijke bevoegdheid, in het andere geval is de bevoegdheid gebaseerd op de Wegenverkeerswet. De reden hiervoor is dat het CBR de taak heeft gekregen om de veiligheid op de weg te waarborgen. Om die reden kan zij bestuursrechtelijke maatregelen treffen die ervoor zorgen dat dit doel wordt bereikt. De bevoegdheden die het CBR gebruikt zijn dus niet strafrechtelijk van aard: een losse toepassing daarvan leidt dus niet op zichzelf tot een strafrechtelijke vervolging. Dit kan er in de praktijk toe leiden dat er geen strafrechtelijke vervolging jegens de betrokken persoon wordt ingezet door het openbaar ministerie, maar dat het CBR wel maatregelen treft en andersom.

Bevoegdheden en maatregelen van het CBR

Het CBR kan de volgende maatregelen treffen om de veiligheid op de weg te waarborgen:

Lichte educatie maatregel (LEMA)

Het CBR legt een LEMA maatregel op wanneer er -bijvoorbeeld tijdens een wegcontrole- blijkt dat de betrokken persoon met teveel alcohol op aan het verkeer heeft deelgenomen. In de regel gaat het dan om een promillage tussen de 0,8 en de 1,0. Voor beginnende bestuurders geldt een zwaardere voorwaarde: zij mogen een promillage in het bloed hebben dat niet hoger is dan 0,5 en 1,0. Daarnaast gelden een aantal uitzonderingen waarbij geen LEMA wordt opgelegd: dit is het geval als de betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waarbij een ander is gedood of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht, wanneer de betrokken persoon de Nederlandse taal niet machtig is waardoor deelname aan de cursus LEMA niet zinvol wordt geacht, wanneer de betrokken persoon al reeds in de afgelopen vijf jaar aan een EMA cursus heeft deelgenomen, of ingeval de betrokken persoon een ernstige psychiatrische stoornis heeft of een lichamelijke stoornis waardoor deelname aan de cursus EMA niet mogelijk is.

Reguliere educatieve maatregel (EMA)

Als er sprake is van een alcoholpromillage van 1,0 en 1,3 wordt een reguliere EMA opgelegd: bij beginnend bestuurders is dit tussen de 0,8 en 1,0. Als deze grenzen worden overschreden wordt het rijbewijs geschorst en wordt er ofwel een reguliere EMA opgelegd of volgt er een psychiatrisch en medisch onderzoek. Er wordt hoe dan ook een psychiatrisch onderzoek gestart ingeval de betrokken persoon een alcoholpromillage van meer dan 1,8 in het bloed heeft (1,3 als beginnend bestuurder) en wordt door het CBR een onderzoek gestart naar de rijgeschiktheid van de betrokken persoon. Voor de duur van het onderzoek wordt de geldigheid van het rijbewijs ongeldig verklaard.

Onderdelen van het CBR onderzoek

Het onderzoek zoals dat wordt ingesteld door het CBR bestaat uit de volgende onderdelen: een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek. Aangezien het onderzoek verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de betrokken persoon, wordt altijd aangeraden om advies in te winnen van een advocaat verkeersstrafrecht alvorens diegene zich laat onderzoeken. Aangezien er enige tijd over heen gaat alvorens het onderzoek wordt verricht, kan dit ook gevolgen hebben voor de alcoholwaardes in het bloed indien de betrokken persoon in de tussentijd -een en ander voor zover er sprake was van alcoholmisbruik- met enige regelmaat alcohol nuttigt. Ingeval er een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt wordt er in de regel tevens bloed geprikt. De reden hiervoor is dat sommige bloedwaardes kunnen zijn verhoogd, aan de hand waarvan bepaald gedrag kan worden verklaard. Als bepaalde bloedwaardes zijn verhoogd wordt in de regel direct alcoholmisbruik aangenomen tenzij er andere -aantoonbare- redenen zijn die kunnen verklaren waarom deze waardes zijn verhoogd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alcoholconsumptie in de periode voorafgaand aan het onderzoek ook al afwijkende bloedwaardes kunnen veroorzaken: om die reden is het raadzaam om gedurende de periode voorafgaand aan dit onderzoek in elk geval geen alcohol meer te consumeren.

Alcoholmisbruik

Als het CBR op basis van het onderzoek van oordeel is dat er sprake is van alcoholmisbruik, kan het rijbewijs voor de duur van een jaar ongeldig worden verklaard. Het rijbewijs dient vervolgens na dit jaar opnieuw te worden aangevraagd bij de gemeente. Aangezien het CBR een beschikking omtrent het onderzoek afgeeft (dit is, grofweg gezegd, een beslissing van een bestuursorgaan) kan daartegen door de betrokken persoon bezwaar worden ingesteld. Dit geldt voor elke door het CBR opgelegde maatregel. Hierbij dient wel als kanttekening te worden aangemerkt dat het instellen van bezwaar de door het CBR opgelegde maatregel niet schorst. In sommige gevallen kan aansluitend na het instellen van het bezwaar nog een (telefonische) hoorzitting volgen.

Of het instellen van een bezwaarschrift kansrijk is, hangt af van een aantal omstandigheden af. In elk geval wordt afhankelijkheid van het rijbewijs, bijvoorbeeld voor werk, niet aangemerkt als bijzondere omstandigheid op basis waarvan de maatregel niet zou moeten worden opgelegd. Daarnaast hoeft het CBR volgens de wet ook geen belangenafweging te maken: zij zijn in beginsel vrij om op basis van de resultaten van het onderzoek een beslissing aangaande de rijbevoegdheid te nemen. Indien het CBR het bezwaar ongegrond verklaart, kan tegen die beslissing beroep bij de rechtbank worden ingesteld. In casu komt het erop neer dat een bezwaarschrift in de meeste gevallen alleen kans van slagen heeft indien kan worden aangetoond dat de resultaten van het onderzoek niet juist zijn, of op zichzelf niet het oordeel kunnen rechtvaardigen dat er sprake was van alcoholmisbruik.

Voor het instellen van bezwaar kunnen personen zich laten bijstaan door onze advocaat verkeersstrafrecht. Daarbij kunnen de kansen en mogelijkheden voor het succesvol instellen van bezwaar en beroep in kaart worden gebracht en kan de algemene slagingskans van de bezwaarprocedure worden beoordeeld.

Hulp nodig van een advocaat verkeersrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.