Alimentatieplicht

In geval van beëindiging van een huwelijk dienen er financiële afspraken te worden gemaakt inzake een (eventuele) onderhoudsplicht van de partner. Dit volgt uit art. 1:157 BW.

Duur alimentatieplicht

De huidige duur van de alimentatieplicht is 12 jaar. De rechter kan, op verzoek van een der echtgenoten, van deze termijn afwijken. Dit kan bijvoorbeeld als valt te voorzien dat de andere, (ex-)echtgenoot te zijner tijd in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Een eventuele limitering van de onderhoudsplicht dient te worden bezien in alle relevante omstandigheden van het geval.

Eigen schuld

Een opschorting/beperking van de alimentatieplicht kan ook gegrond zijn op de reden dat het aan de vrouw of man zelf te wijten viel dat er niet binnen een passende tijd in zijn/haar eigen levensonderhoud kon worden voorzien. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er niet op tijd werk is gevonden terwijl dit in de gegeven omstandigheden wel mogelijk was. Daarnaast geldt als voorwaarde dat áls er werk zou zijn gevonden, daarmee voldoende in het eigen levensonderhoud kon worden voorzien.

Ingangsdatum alimentatie

De datum waarop de verplichting tot betaling alimentatie ingaat is die waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is een harde eis: de datum tot verplichting van betaling alimentatie kan zodoende niet eerder worden vastgesteld. Zodoende komt de verplichting tot betaling van (partner)alimentatie pas aan de orde als de echtscheiding definitief is gemaakt.

Berekening omvang alimentatie

De twee belangrijkste factoren die de omvang van de alimentatieplicht bepalen is de draagkracht van de financieel onderhoudende partner enerzijds en de behoeftigheid van de andere partner anderzijds. Hierbij is ook van belang welke wederzijdse inkomsten en noodzakelijke uitgaven beide partners hebben. De rechtspraak maakt voor een berekening van de omvang gebruik van ontwikkelde richtlijnen door de werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.

Op de draagkracht van de partner is ook de hoogte van diens schulden van belang. Dit kunnen ook schulden zijn die ná het ontstaan van het tijdstip waarop de alimentatieplicht is komen vast te staan, tot stand zijn gekomen. Onder omstandigheden kunnen zelfs schulden waarop niet kan worden afgelost in de berekening worden meegenomen: de rechter kan hiervan echter afwijken. Anderzijds is voor de vraag in welke mate er sprake is van ‘behoeftigheid’ van belang na te gaan in hoeverre de alimentatiegerechtigde voldoende inkomsten heeft en bovendien ook in zijn/haar eigen bestaan kan voorzien.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Alimentatie valt uiteen in kinderalimentatie en partneralimentatie. De niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder alimentatie als bijdrage in de kosten voor zorg en opvoeding van de kinderen. Deze verplichting geldt totdat zij 21 zijn. Daarnaast kan er een verplichting zijn tot betaling partneralimentatie. Voor de hierboven beschreven duur (zie onder ‘duur alimentatieplicht’.)

Financiële positie nieuwe partner

De beide ex-partners kunnen een nieuwe relatie krijgen. In dat geval verandert de financiële positie en kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie dient in dat geval te worden berekend met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de hoogte en de aard van de uitgaven die de partners hadden gedaan tijdens het huwelijk. Dat vormt namelijk een zekere indicatie voor de mate van welstand waarin partijen hebben geleefd. Daarnaast kunnen concrete gegevens die een zekere verwachting creëren ten aanzien van kosten voor levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde een rol spelen.

Alimentatie advocaat

In sommige gevallen heeft de alimentatieplichtige wel een hoog vermogen, maar slechts in beperkte mate inkomsten. Of in dat geval kan worden gevergd of de alimentatieplichtige inteert op zijn vermogen hangt af van alle omstandigheden van het geval. Ingeval de alimentatieplichtige bijvoorbeeld een dure woning heeft kan hem/haar onder bepaalde omstandigheden worden gevergd deze van de hand te doen. Onze echtscheidingsadvocaat heeft een grote expertise in het algemeen personen- en familierecht en kan u van nader advies voorzien.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug