Adoptie

Als onderdeel van het personen- en familierecht specialiseert advocatenkantoor Appelman zich in het adoptierecht. Het rechtsgebied is de afgelopen decennia volop in ontwikkeling geweest.

Interlandelijke adopties en het Haags adoptieverdrag

Steeds vaker komen interlandelijke adopties tot stand onder het Haags adoptieverdrag, waardoor het niet langer noodzakelijk is om door middel van een advocaat een verzoekschriftprocedure te voeren. Adopties die tot stand zijn gekomen onder dit verdrag worden namelijk van rechtswege erkend. Dit is echter niet altijd het geval: bijvoorbeeld indien ten tijde van de adoptieprocedure niet alle vereiste stukken zijn toebedeeld op basis waarvan de erkenning van rechtswege kan plaatsvinden. Ook is het Haags adoptieverdrag bijvoorbeeld niet van toepassing indien de adoptiefouders ten tijde van de buitenlandse adoptie niet de gewone verblijfplaats in Nederland hadden. Tot slot zijn er landen aangesloten bij het Haags adoptieverdrag die alleen zwakke adopties kennen, waardoor de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het adoptiekind niet verbroken worden. Om het adoptiekind de Nederlandse status te kunnen laten krijgen is van belang dat er in een dergelijk geval omzetting plaatsvindt naar een sterke adoptie. Tot slot kan het voorkomen dat een land die partij is bij het Haags adoptieverdrag niet de uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen waarmaakt (waaronder de vereiste zorgvuldigheid van de adoptieprocedure). Daarom kan het verstandig zijn u te laten bijstaan door een advocaat die u van deskundig advies kan voorzien.

Praktische problemen

Om verschillende redenen kunnen mensen ambiëren om een kind te adopteren. Interlandelijke adopties komen steeds minder voor omdat landen die van oorsprong een slecht toekomstperspectief boden, tegenwoordig economisch welvarender worden. Bovendien geldt het in het Haags adoptieverdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel; eerst moet worden bekeken of binnen het eigen land voldoende mogelijkheden zijn om het kind op te laten groeien. Desondanks zijn niet alle landen aangesloten bij het Haags adoptieverdrag en zijn er wereldwijd kinderen die leven onder erbarmelijke omstandigheden.

Onze expertise op het gebied van adopties

Wij hebben goede banden met advocatenkantoor Koomen & Franken, die de praktijk per 1 januari 2016 heeft neergelegd. Mr. Koomen heeft gedurende dertig jaar ruim 15.000 adoptieprocedures gevoerd en geldt als autoriteit op het gebied van adopties. Zodoende neemt Advocatenkantoor Appelman met dezelfde deskundigheid alle aanvragen voor interlandelijke adoptie in behandeling. De meest voorkomende procedures hierbij zijn erkennings- en omzettingsprocedures, maar ook procedures tot voornaamswijziging en wijziging in de geboortegegevens.

Onder omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor toevoeging, waarbij u slechts een eigen bijdrage betaalt. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien hoeveel u zelf moet bijdragen.

Bij de adoptieprocedure zult u worden ondersteund door mr. J. de Haan, advocaat, en mr. E. Appelman.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

  • Wanneer u zich wil laten informeren over een adoptieprocedure
  • Wanneer u een kind wil adopteren uit een land dat niet aangesloten is bij het Haags adoptieverdrag
  • Wanneer er overige zaken spelen rondom een adoptieprocedure
  • Wanneer u een verzoek wil doen voor een partneradoptie

E-mail Advocatenkantoor Appelman of bel 072 – 5123 229.