Adoptieprocedure

Naar Nederlands recht zijn er een aantal verschillende adoptieprocedures mogelijk. Op deze pagina worden de verschillende soorten procedures uitgelegd: de Wobka, de reguliere Nederlandse adoptie, eenouderadoptie en stiefouderadoptie.

Adoptie op basis van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Bij een reguliere adoptieprocedure dient een beginseltoestemming te worden aangevraagd bij Stichting Adoptievoorzieningen. Deze stichting valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van V&J. Zij toetsen of de adoptiefouder voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de beginseltoestemming. Deze zijn:

  1. De aspirant-adoptieouder mag niet meer dan 40 jaar ouder dan het kind zijn;
  2. Ten tijde van het verkrijgen van de beginseltoestemming mag de aspirant-adoptiefouder niet ouder dan 42 zijn. Dit betekent ook dat als de aspirant-adoptiefouder 42 is, die alleen een kindje kan adopteren ouder dan 2 jaar.

Voorts zijn de overige voorwaarden:

  1. a) De aspirant-adoptiefouder dient een aantal informatiebijeenkomsten bij te wonen, waarvan de kosten in totaal €1595,- bedragen. Dit houdt in een voorlichtingsbijeenkomst van SAV ten bedragen van €210,-, waarin wordt omschreven hoe de adoptieprocedure er uitziet en hoe de adoptiepraktijk van de afgelopen jaren is geweest. Indien de aspirant-adoptiefouder besluit door te gaan met de adoptieprocedure zal die vijf informatiebijeenkomsten moeten bijwonen die worden georganiseerd door Stichting Adoptievoorzieningen. De kosten hiervan zijn €1385,-.
  2. b) Er volgt een gezinsonderzoek waarbij de Raad van de Kinderbescherming kijkt naar de beweegredenen van de adoptiefouders en de geschiktheid om een adoptiefkind op te voeden. Dit rapport zal, met bijhorend advies, met de adoptiefouders worden besproken. Omdat een aantal landen bepaalde voorkeuren heeft ten aanzien van het afstaan van een adoptiekindje, zal dit rapport mede worden gebruikt om te bepalen welk gezin het meest geschikt voor plaatsing van een bepaald adoptiekind.
  3. c) Als de aspirant-adoptiefouder individueel een kind wil adopteren en er geen buitenlandse adoptieuitspraak ligt, is adoptie alleen mogelijk als de aspirant-adoptiefouder tenminste een jaar voor het adoptiekindje heeft gezorgd. Indien de aspirant-adoptiefouder met zijn partner een kindje wil adopteren dienen zij tenminste drie jaar te hebben samengewoond.

Als bovenstaande voorwaarden zijn vervuld en de beginseltoestemming is verleend, kan de aspirant-adoptiefouder naar een van de in Nederland gevestigde adoptiebemiddelaars terecht om de adoptieprocedure in gang te zetten. Deze zijn lang niet in alle landen actief. Het is voor deze landen, bij uitzondering, slechts tot op zekere hoogte mogelijk om in deelbemiddeling een kindje te adopteren (zie hierna onder deelbemiddeling).

Adoptie op basis van verblijf in het buitenland

Een andere mogelijkheid ten opzichte van de reguliere adoptieprocedure (waarbij een aanvraag tot beginseltoestemming wordt ingediend) is dat de aspirant-adoptiefouder minimaal een jaar in het land verblijft waar de ouder een adoptieprocedure wenst te starten. In dit jaar kan de aspirant-adoptiefouder in het desbetreffende land een adoptieprocedure starten en is het niet noodzakelijk dat er in Nederland een beginseltoestemming wordt aangevraagd.

Een nadeel van deze procedure is dat de controle op de zorgvuldigheid van de adoptieprocedure tamelijk kan verschillen. Een ontoereikende controle kan niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor het adoptiekind indien er bijvoorbeeld niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er afstand is gedaan van het kind door de biologische ouders, maar ook omdat medische behandelingen en juiste zorg door opvangtehuizen complicaties kunnen meebrengen.

Hieruit vloeit voort dat het wenselijk is dat de aspirant-adoptiefouder(s) zich laat/laten bijstaan door een adoptiebemiddelaar, aangezien deze door middel van connecties met de autoriteiten in het buitenland er zorg voor kan dragen dat de adoptieprocedure op de juiste wijze verloopt. Bovendien wordt zo voorkomen dat de aspirant-adoptiefouder voor verrassingen komt te staan indien hij de buitenlandse adoptieprocedure op een later tijdstip wenst om te zetten naar Nederlands recht en er blijkt dat er gebreken in de adoptieprocedure zijn (geweest), waardoor erkenning dan wel erkenning en omzetting naar Nederlands recht niet kan plaatsvinden. Dit verzuim kan vrijwel altijd worden hersteld, maar leidt vanzelfsprekend tot procedurele kosten en vertraging.

Partneradoptie

Bij partneradoptie worden de oorspronkelijke familiebanden met de biologische ouder(s) verbroken en komt er een nieuwe familierechtelijke band tussen het kind en de partner tot stand. De partner verkrijgt dan het (gezamenlijk) gezag over het kind. Deze adoptieprocedure vindt doorgaans plaats als een van de biologische ouders volledig buiten beeld is. Een partneradoptie kan onder meer gunstig zijn in het geval ouders scheiden, een van de ouders vervolgens buiten beeld raakt (geen zorg meer draagt in de opvoeding) en de nieuwe partner (gezamenlijk) gezag zou willen verkrijgen. Maar partneradoptie kan ook in een interlandelijke adoptieprocedure uitkomst bieden. Een partneradoptie zou ook denkbaar kunnen zijn ingeval een alleenaanvrager een buitenlands kind heeft geadopteerd en de aanvrager vervolgens een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat. Doorgaans is het mogelijk dat een getrouwd stel, waarvan één de beginseltoestemming heeft gekregen, beiden het gezag krijgen door middel van de Nederlandse adoptieprocedure. In dat geval ontstaan er familierechtelijke betrekkingen tussen het adoptiekindje en de beide adoptiefouders.[/showhide]

De beginseltoestemming

Als wordt voldaan aan de hierboven beschreven voorwaarden (onder Adoptie op basis van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie), wordt de beginseltoestemming verleend.

Bemiddelingsfase

Zodra de beginseltoestemming is verkregen kan de begunstigde zich wenden tot een van de in Nederland gevestigde adoptiebemiddelaars (ook wel: vergunninghouders). In Nederland zijn er momenteel vijf gevestigde adoptiebemiddelaars met doorgaans elk hun eigen ‘werkterrein’. Zo zijn er een aantal bemiddelaars die zich richten op één of meerdere landen, anderen hebben een breder terrein. De keuze voor een bepaalde bemiddelaar is daarom afhankelijk van de vraag of een adoptie uit een specifiek land voorkeur heeft.

Formaliteiten als het kind in Nederland is

Zodra het adoptiekindje in Nederland aankomt dient het te worden aangemeld bij de officiële instanties. Als het kindje wordt geadopteerd uit een verdragsstaat, dus een land dat is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, dient dit binnen vijf dagen na aankomst plaats te vinden. In het geval er sprake is van een zwakke adoptie (in welk geval de familierechtelijke banden tussen de biologische ouders en het kind niet worden verbroken), is deze termijn drie dagen. In het eerste geval meldt de aspirant-adoptiefouder het kindje aan bij de bevolkingsadministratie van de gemeente waar diegene woont, in het tweede geval bij de korpschef. De aspirant-adoptiefouder dient in het tweede geval een aanvraag in te dienen tot voorlopig verblijf voor het adoptiekind.

Advocaat Adoptierecht

Interlandelijke adoptie is in juridisch opzicht een niche. Advocatenkantoor Appelman beschikt over een zeer ervaren advocaat adoptierecht. Laat u vrijblijvend informeren over de start van een adoptieprocedure, of indien u andere vragen heeft in het kader van adopties; wij helpen u graag verder.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.