Adoptie advocaat

Waar kan een adoptie advocaat u bij helpen? Bij adoptie van een kind wordt meestal gedacht aan het adopteren van een kind uit het buitenland. Meestal is dit ook zo: van oudsher gaat het om kinderen uit minder ontwikkelde landen waarbij de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen en het om die reden ter adoptie afstaan. Dit is echter een sterk terugnemende trend: internationale adoptie is, mede door invloed van het Haags adoptieverdrag, steeds minder voorkomend. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Ouders met een kinderwens zijn vaker aangewezen op alternatieven. Daarnaast wordt onder adoptie ook verstaan: adoptie van een Nederlands kind en een eenouderadoptie. In deze beide gevallen is op de adoptie Nederlands recht van toepassing.

In de alinea’s hieronder wordt per onderwerp korte informatie gegeven. Op de desbetreffende pagina kunt u meer informatie lezen. Wij hebben jarenlange ervaring op alle onderwerpen die met adoptie verband houden: interlandelijke adopties, erkenning van adopties waarbij de adoptiefouders in het buitenland verblijven, partneradopties, adopties van meerderjarigen en adopties van AMA’s. Indien uw onderwerp er niet tussen staat of u meer informatie wilt, neemt u geheel vrijblijvend contact op voor advies. Wij geven u dan ook informatie over het verloop van de procedure, eventuele drempels en de totale duur.

Erkenning naar Nederlands recht

Een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen, dient in sommige gevallen in Nederland te worden erkend. Bijvoorbeeld als een adoptie tot stand is gekomen in een land dat niet is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag. In de meeste gevallen hebben de adoptiefouders dan een adoptieprocedure gevolgd via een adoptiebemiddelaar. Het erkennen van uitspraak in Nederland is dan het sluitstuk van de adoptie. Dit geschiedt door middel van een verzoek bij de rechtbank. Bijstand van een advocaat is hierbij verplicht. Is er in uw geval sprake van een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen? Lees dan meer op de pagina erkenning en omzetting van adopties. 

Stiefouderadoptie

In Nederland komt het geregeld voor dat de partner van een van de oorspronkelijke ouders een kind wil adopteren. Dit heet stiefouderadoptie (ook wel: partneradoptie). Is er in uw geval sprake van een stiefouderadoptie? Wij hebben met het kantoor veel ervaring met stiefouderadopties voor zowel Nederlandse kinderen als kinderen die door middel van een buitenlandse adoptie-uitspraak geadopteerd zijn. Soms bijvoorbeeld onder het Haags adoptieverdrag, omdat niet allebei de ouders het kind konden adopteren. Zie voor meer informatie deze pagina over stiefouderadoptie. 

Adoptie meerderjarig kind

Op grond van de Nederlandse wet is adoptie van een meerderjarige mogelijk. In dat geval moet er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. De meerderjarige heeft bijvoorbeeld gedurende zijn hele leven (of een deel daarvan) met diens pleeg- of stiefouders samengewoond. Een adoptie advocaat kan u vertellen wat in uw geval de concrete kansen en mogelijkheden zijn voor een adoptieverzoek. Adoptie van een meerderjarige wordt ook als synoniem gebruikt voor volwassenenadoptie.

Herroeping

Soms komt het voor dat een geadopteerde een reeds tot stand gebrachte adoptie wenst te herroepen. Dit is mogelijk tussen het 18e en 22ste levensjaar. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd. Herroeping heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen het kind en de adoptiefouders worden verbroken en dat de oorspronkelijke familierechtelijke banden weer herleven.

Draagmoederschap

Een traject voor draagmoederschap is niet in de Nederlandse wet geregeld. De procedure wordt afgerond met een verzoekschrift tot adoptie, waarbij de partner van de wensouder in familierechtelijke betrekking tot het kind komt te staan. Dit gebeurt door middel van een partneradoptie. Een advocaat adoptierecht kan u in het hele traject bijstaan.

Procedure

U hoeft ons kantoor niet te bezoeken. Uiteraard is dit wel mogelijk. Desgevraagd sturen wij u een informatiepakket op en selecteren op basis daarvan de benodigde stukken voor de adoptieprocedure. Dit informatiepakket bevat algemene informatie en een korte vragenlijst. Als alle benodigde documenten in ons bezit zijn, stellen we het verzoekschrift op en dienen dit, na uw goedkeuring, zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Het verdere tijdsverloop is sterk afhankelijk van de rechtbank. Bij sommige rechtbanken duurt de procedure een paar weken, bij andere rechtbanken kan dit een half jaar bedragen. De reden hiervoor is dat het adoptieverzoek wordt behandeld door een kinderrechter, en die geven aan ‘echte’ kinderzaken prioriteit. In speciale gevallen kan het verzoekschrift versneld in behandeling worden genomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en tussentijdse ontwikkelingen.

Advocaat adoptierecht

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Klik hier voor meer informatie over de adoptieprocedure. 

Bel mij terug