Wajong-uitkering

De Wajong-uitkering is een voorziening voor arbeidsongeschikte jongeren (ook wel: jonggehandicapten volgens de Wet Wajong). Doel achter de voorziening om jongeren die vanaf hun zeventiende levensjaar arbeidsongeschikt zijn, financieel te ondersteunen. Daarnaast dient de jongere nog arbeidsongeschikt te zijn als hij meerderjarig wordt.

Tweedeling

De Wajong valt uiteen in de ‘oude Wajong’, waarbij het minimumloon centraal staat. De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de jongere. Deze uitkering is van toepassing in gevallen waarin het recht op uitkering reeds voor 1 januari 2010 ontstond. Bij de nieuwe Wajong wordt daarentegen meer de nadruk gelegd op het werk naar vermogen. Voor jongeren die vanaf 1 januari 2015 een uitkering aanvragen geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor een Wajong uitkering indien zij nooit meer kunnen werken.

Voorzieningen en participatieplan

Personen kunnen krachtens de Wet Wajong het UWV verzoeken om en arbeidsplaatsvoorziening. Dat is een voorziening die de persoon in staat stelt om met hulpmiddelen arbeid te verrichten, als dit anders niet mogelijk zou zijn.  Daarnaast stelt de jonggehandicapte in samenspraak met het UWV een participatieplan op. In dit plan worden de rechten en plichten en voorwaarden voor het recht op een Wajong-uitkering vermeld. Onderdeel van het participatieplan kan zijn dat de jonggehandicapte een re-integratietraject volgt. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over loondispensatie, loonkostensubsidie, proefplaatsing en in het algemeen het ingaan op een aanbod van concreet algemeen geaccepteerde arbeid.

Beschut werk

Personen met een arbeidsbeperking, waaronder personen met een uitkering krachtens de Wet Wajong, kunnen in een aantal gevallen aanspraak maken op beschut werk. De ratio hierachter is dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat personen met een arbeidsbeperking ook daadwerkelijk arbeid kunnen verrichten. Een beschutte werkplek kan worden aangevraagd bij het UWV. De gemeente is in beginsel aan het advies gebonden, maar mag hier in sommige gevallen van af wijken.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de beschutte werkplek is dat de persoon met de arbeidsbeperking (nog) niet in staat is reguliere arbeid te verrichten, of met ondersteuning of begeleiding vanuit de gemeente of het UWV.

Overstap

Voor arbeidsongeschikte jongeren die reeds sinds 1 januari 2010 recht hadden op een Wajong uitkering, kunnen overstappen naar de nieuwe Wajong.

Nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015

Een Wajonguitkering die vanaf 1 januari 2015 wordt aangevraagd zal alleen nog worden toegekend als de betrokkene geheel arbeidsongeschikt is. Personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn kunnen in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Participatiewet.

Bezwaar op grond van pro-deo

Indien je als jongere een Wajong uitkering hebt aangevraagd, maar deze is geweigerd, dan kan daartegen bezwaar en beroep worden ingesteld. Hetzelfde geldt indien de Wajong uitkering is stopgezet na een herkeuring. Daarnaast kan je als jongere in het algemeen tegen ieder besluit van het UWV bezwaar maken, waaronder het besluit tot vaststelling van het participatieplan.

Tijdig hulp inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht (waaronder Wajong)  kan raadzaam zijn om bezwaar en eventueel beroep in te stellen. Op deze wijze wordt de kans op het her- of verkrijgen van de Wajong-uitkering vergroot. In de meeste gevallen kan in aanmerking worden gekomen voor een toevoeging. Dit heet ook wel pro-deo: in dat geval is alleen een bijdrage in de advocaatkosten verschuldigd.

Tijdig bezwaar indienen

Tegen een besluit van het UWV dient tijdig bezwaar te worden aangetekend om de termijn veilig te stellen. In de regel is deze termijn zes weken. Indien dit niet gebeurt, kan het recht op de Wajong uitkering worden verspeeld. Daarbij is bovendien van belang om al tijdens de bezwaarprocedure advies in te winnen van een advocaat, want in de beroepsprocedure kunnen geen gronden worden aangevuld.

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Het recht op een Wajong uitkering kan op diverse manieren eindigen. Bijvoorbeeld omdat u weer kunt werken, omdat u in het buitenland bent gaan wonen, of als u zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt die verbonden zijn aan de uitkering. Niet in alle gevallen is een stopzetting van de uitkering terecht. Als u een vraag heeft in het kader van een Wajong uitkering kan onze advocaat sociaal zekerheidsrecht kan u van nader advies voorzien. Mocht een procedure noodzakelijk blijken, kan u mogelijk in aanmerking komen voor pro-deo rechtsbijstand. Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.