PGB-uitkering

Voor chronisch zieken en gehandicapten kan een aanvraag worden ingediend voor een persoonsgebonden budget (PGB). Deze PGB-uitkering werd tot eind december 2014 verstrekt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tegenwoordig valt de PGB-uitkering onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Indien u het niet eens bent met een besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over een afwijzing van de subsidieaanvraag of de hoogte ervan, kunt u bezwaar aantekenen. Daarbij kunt u zich eventueel laten bijstaan door een advocaat. Belangrijk daarbij is dat u al in de bezwaarfase (de eerste beslissing van de gemeente) hulp inschakelt omdat u in de beroepsfase geen nieuwe gronden kunt inbrengen. In de meeste gevallen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor u alleen een eigen bijdrage betaalt.

Herindicatie

Aan welke mogelijke problemen in het kader van pgb-kwesties kunt u denken? Bijvoorbeeld het volgende. Soms komt het voor dat na een bepaalde tijd de zorgbehoeftes toenemen. U kunt in dat geval aan het CIZ vragen om een herindicatie, waarbij het CIZ een nieuw bedrag aan pgb zal vaststellen. Soms kan het echter zijn dat deze te laag wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de kosten voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging in werkelijkheid hoger zijn dan er aan pgb wordt verstrekt. In dat geval is het verstandig een medische beoordeling van de huisarts aan te vragen en in bezwaar te gaan tegen de herindicatie.

Jeugdhulp

Aan de andere kant is het mogelijk om een pgb-aanvraag in te dien op basis van de Jeugdwet. Dit gebeurt op basis van art. 8.1.1. Jw. Bij een dergelijke aanvraag worden afwegingskaders gehanteerd. De ouders kunnen dan met het budget zelf bepalen welke noodzakelijke jeugdhulp wordt ingekocht. Vaak doet zich dit voort ingeval indien de ouders niet de noodzakelijke begeleiding kunnen bieden voor de jeugdige. De gemeente dient, volgens vaste jurisprudentie, bij de beoordeling van een subsidieaanvraag in het kader van de Jeugdwet altijd onderzoek te doen naar de concrete omstandigheden van het geval.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Een pgb-aanvraag is ook mogelijk op basis van de Wmo. Op basis van deze wet kan door de gemeente worden voorzien in een persoonsgebonden budget bij maatwerkvoorziening. Dit doet zich meestal voor als u thuis wilt blijven wonen, maar om specifieke -bijvoorbeeld aan de gezondheid gerelateerde- redenen dat niet meer kunt. De gemeente kan dan voorzien in een voorziening in natura of in een persoonsgebonden budget. Op welke soort voorziening u aanspraak heeft, hangt af van de omstandigheden van het geval. De gemeente kan een aanspraak op subsidie weigeren indien de kosten voor het verstrekken van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en overige maatregelen van derden hoger zijn dan de zogeheten maatwerkvoorziening.

Beperkingen aan het toekennen van een pgb

U dient bij het verkrijgen van een pgb-uitkering een verantwoording af te leggen aan de gemeente over het bestede budget. Dat houdt in dat u het verkregen budget op controleerbare en verifieerbare wijze dient te verantwoorden. Dit vloeit voort uit art. 2.6.9., eerste lid van de Regeling subsidies AWBZ (Rsa). Dit houdt onder meer in dat bijvoorbeeld dient te worden aangetoond dat de subsidie geheel of ten dele is besteed aan de zorgverleners ten behoeve waarvan de subsidie is vastgesteld. Anderzijds dient te worden vastgesteld dat de vastgestelde zorg ook daadwerkelijk is verleend. Doorgaans vindt er een belangenafweging plaats tussen enerzijds het handhaven van verplichtingen omtrent het verantwoorden van de pgb-uitkering en anderzijds het belang van degene aan wie de subsidie is verstrekt, bijvoorbeeld indien redelijkerwijs niet van de persoon kon worden gevraagd te voldoen aan de gevraagde wettelijke verplichtingen.

Advocaat PGB-uitkering?

Als u het niet eens bent met een afwijzing van een aanvraag of de hoogte van de pgb-uitkering, is het raadzaam tijdig advies in te winnen van een advocaat. U kunt dan in bezwaar gaan tegen het besluit. Een advocaat is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam omdat u in de beroepsprocedure (bij de rechtbank) geen nieuwe gronden kunt inbrengen. U kunt mogelijk toevoeging (ook wel: pro-deo) krijgen. Onze advocaat sociaal zekerheidsrecht heeft jarenlange ervaring in het algemeen sociaal zekerheidsrecht en de pgb en voorziet u graag van nader advies.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.

Bel mij terug