AOW-uitkering

Op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW) verkrijgt iedere ingezetene van Nederland -onder voorwaarden- bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioenuitkering. De AOW geldt als volksverzekering, wat betekent dat een ieder die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt in principe verplicht is om bij te dragen aan de verzekering in de vorm van premieafdracht.

Kring der verzekerden

Verzekerde in de zin van de AOW zijn degenen die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en ingezetene van Nederland zijn. Onder ingezetene wordt verstaan: inwoner van Nederland. Op dit vereiste zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld ook de persoon die geen ingezetene is van Nederland, maar wel hier te lande aan de loonbelasting is onderwerpen aangemerkt als verzekerde (art. 6 AOW).

Vrijwillige verzekering

De AOW bedraagt maximaal 100% van de volledige AOW-uitkering indien een persoon gedurende 50 jaar verzekerd is geweest voor de AOW. Dit houdt in dat iemand 2% van het totaal aan AOW-uitkering opbouwt voor ieder jaar dat diegene aan loonbelasting onderworpen is geweest, behoudens bepaalde uitzonderingen zoals die ingeval iemand grensarbeider is geweest.

Vrijwillige verzekering houdt in dat de persoon die in Nederland woont en vervolgens naar het buitenland verhuist, zijn AOW-verzekering vrijwillig kan voortzetten. Hetzelfde geldt indien die persoon vervolgens weer naar Nederland verhuist; dit dient echter wel binnen tien jaar te gebeuren vanaf de aanvangsleeftijd tot vestiging.

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023. Dit betekent dat personen die vóór deze datum met pensioen zijn gegaan een AOW-gat hebben. Onder voorwaarden kan er een aanspraak worden gemaakt op een overbruggingsregeling.  Deze overbruggingsregeling zorgt ervoor dat een eventuele terugval in inkomen kan worden opgevangen.

Informatieverplichtingen

Zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt heeft diegene een informatieplicht jegens de SVB (art. 50 AOW). De pensioengerechtigde, alsmede zijn echtgenoot en/of wettelijk vertegenwoordiger zijn verplicht om aan de SVB alle informatie te verschaffen die het recht op, of de hoogte op de AOW uitkering kunnen beïnvloeden. Deze verplichting houdt in dat er uit eigen beweging alsmede op verzoek van de SVB informatie dient te worden verstrekt. Deze verplichting geldt alleen niet t.a.v. gegevens die de SVB zelf kan achterhalen.

AOW-inkoopregeling

Op 30 september 2014 is het wetsvoorstel tot Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode aangenomen (ook wel: AOW-inkoopregeling). Dit wetsvoorstel houdt in dat de minimumpremie voor de AOW wordt verhoogd alsmede een verlening van de verzekeringsvoorwaarde naar vijf jaar: op deze wijze wordt een onbedoeld gebruik van de vrijwillige inkoopregeling geprobeerd tegen te gaan. Ook wordt onbedoeld gebruik verder beperkt doordat verzekerden alleen jaren kunnen inkopen gedurende de tijd dat ze niet in het buitenland onderworpen zijn geweest aan een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering.

Recht op overige uitkeringen

Ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd behouden personen ook het recht op overige uitkeringen ingevolge het sociaal zekerheidsrecht. Dit zijn uitkeringen krachtens de WW, de WAO, de WIA en nog een aantal overige sociale zekerheidswetten. Onder omstandigheden kan er voor deze wetten nog wel een premieafdracht verschuldigd zijn.

Gehuwde of samenwonende partners

Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen. De hoogte hiervan is netto gelijk aan 50% van het netto-minimumloon. Voor een alleenstaande is de hoogte van de AOW 70% van het minimumloon.

Advocaat AOW

Tegen een beslissing van de SVB inzake de AOW-uitkering dient u binnen zes weken bezwaar aan te tekenen. Vaak is hulp van een advocaat -mogelijk op basis van pro-deo– raadzaam omdat in een eventuele beroepsprocedure geen gronden meer kunnen worden aangevuld. Onze advocaat sociaal zekerheidsrecht heeft jarenlange ervaring inzake AOW kwesties en voorziet u graag van nader advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.