Privacyrecht

Advocaat privacyrecht voor particulieren en ondernemingen

Met Advocatenkantoor Appelman hebben we ruimte ervaring op het gebied van privacyrecht en adviseren daarbij regelmatig cliënten over de Wbp en de AVG. Zowel ondernemers als particulieren. Voor instanties die persoonsgegevens verwerken, of verantwoordelijk zijn voor die verwerking, is het van groot belang dat zij voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. Niet-nakoming van deze verplichtingen kan resulteren in hoge boetes. Indien het een onderneming betreft, kan niet-nakoming van die verplichtingen zelfs leiden tot reputatieschade. Aan de andere kant adviseren we particulieren over hun rechten onder de nieuwe AVG en wat zij kunnen ondernemen indien een instantie niet voldoet aan het recht op inzage.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Vanwege de omvang en complexiteit van de AVG is het in veel gevallen lastig voor ondernemingen om na te gaan of zij voldoen aan de vigerende privacywetgeving. De AVG bevat een aantal uitgangspunten die voor elke instantie die persoonsgegevens verwerkt, geldt: persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld wanneer de betrokkene (dit is de persoon van wie de gegevens worden verzameld) voorafgaand aan de verwerking een aantal mededelingen zijn gedaan. Van verwerking in deze zin is al snel sprake. Het versturen van nieuwsbrieven, het verwerken van personeels- of klantgegevens, marketingactiviteiten en het uitwisselen van gegevens in de zorg worden allen aangemerkt als verwerking van persoonsgegevens. Zelfs zakelijke mailadressen en telefoonnummers kunnen onder omstandigheden worden aangemerkt als persoonsgegeven.

Privacybeleid

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien de betrokkene voorafgaand aan de verwerking zijn identiteit en de doelstellingen voor de verwerking heeft medegedeeld. Vervolgens mogen deze gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met deze doeleinden en alleen voor zover de verwerking noodzakelijk is. Verwerking mag alleen op basis van één of meer in de wet genoemde gevallen. Is daar geen sprake van, dan dient voor de verwerking toestemming te worden gevraagd van de betrokkene. Onze advocaat privacyrecht kan toetsen en adviseren over de vraag in hoeverre uw organisatie voldoet aan de vigerende privacywetgeving. Ook kan hij u nader adviseren over bijvoorbeeld de bewaartermijn van persoonsgegevens, al dan niet in combinatie met de fiscale bewaartermijn.

Verwerkersovereenkomsten

Alle ondernemingen die verwerker zijn (en dus zelf persoonsgegevens verwerken) dienen met de verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen zowel de verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke worden aangesproken. Deze verwerkersovereenkomst dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. U kunt een verwerkersovereenkomst laten opstellen door onze advocaat privacyrecht, of een bestaande verwerkersovereenkomst laten toetsen. Onder de AVG is er geen mogelijkheid om aansprakelijkheid voor eventuele datalekken uit te sluiten. Omdat partijen vrij zijn om aan de inhoud van de verwerkersovereenkomst nadere invulling te geven, betekent dat wél dat bepalingen hierbij voor uw onderneming zo gunstig mogelijk vormgegeven kunnen worden.