Octrooirecht

Octrooirecht

Het octrooirecht valt onder het intellectueel eigendomsrecht en vertoont een aantal gelijkenissen met het merken- en modellenrecht. In tegenstelling tot deze rechten, is het octrooirecht echter bedoeld om technische innovaties te beschermen. In de wet wordt dit ook wel omschreven als uitvindingen. Het octrooirecht beoogd de uitvinder gedurende 20 jaar bescherming te bieden tegen ongeoorloofd commercieel gebruik van het geoctrooieerde werk en de uitvinder kan een licentie -doorgaans tegen een redelijke vergoeding- verstrekken aan derden.

Bescherming octrooi

Om bescherming te genieten onder het octrooirecht, is vereist dat de technische innovatie is geregistreerd bij het Octrooicentrum NL. Dit kan door middel van een octrooiaanvrage. Een uitvinding komt alleen voor octrooibescherming in aanmerking als aan drie voorwaarden is voldaan: de uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet op uitvinderswerkzaamheid berusten en de uitvinding moet kunnen worden toegepast op het gebied van de nijverheid (ook wel: industrieel toepasbaar).

Nieuwheid

Een octrooi is nieuw, indien deze nog nergens eerder ter wereld openbaar is gemaakt. Hiervan is voorts sprake indien redelijkerwijs te combineren elementen niet in één oudere octrooiaanvrage is te vinden. Indien een octrooiaanvrage wordt ingediend en het octrooi wordt verleend, verliest het octrooi zijn nieuwheid. Dat betekent dat het octrooi alleen ergens anders ter wereld geregistreerd kan worden met inachtneming van de prioriteitsdatum (indien het een land betreft buiten het Unieverdrag van Parijs).

Nijverheid

Het laatste vereiste voor registratie is dat de uitvinding industrieel toepasbaar is. Omdat deze toepasbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de octrooiaanvrage, dient het te gaan om een element dat niet abstract is. Een voorbeeld hiervan is de code voor een softwareprogramma. Dergelijke code kan alleen worden beschermd als octrooi indien uit de octrooiaanvrage blijkt dat de code industrieel toepasbaar is (art. 2 lid 3 ROW 1995). Indien het gaat om een werk dat niet industrieel toepasbaar is, kan het mogelijk worden beschermd onder het auteursrecht indien het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Publicatie octrooi

Een octrooi wordt verkregen indien de octrooiaanvrage wordt gehonoreerd. Elke octrooiaanvrage wordt gepubliceerd. De ratio hierachter is dat het publiek kennis neemt van de uitvinding, hetgeen innovatie stimuleert. Als tegenprestatie voor die openbaarmaking verkrijgt de uitvinder -als rechthebbende- het exclusieve recht om het werk commercieel te mogen exploiteren. Daar staat tegenover dat een octrooihouder kan optreden tegen derden die (delen van) het geoctrooieerde werk gebruiken.

Optreden tegen inbreuk

In eerste instantie dient een inbreuk in der minne te worden afgedaan. Enkel als de inbreukmaker de inbreuk niet staakt of indien spoedeisende belangen in het geding zijn, kan een voorlopige voorziening worden getroffen bij de Voorzieningenrechter. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van inbreukprocedures op het gebied van het octrooirecht. Een gerechtelijke procedure waarbij de inbreukmaker wordt gesommeerd de inbreuk te staken, start door het uitbrengen van een dagvaarding.

Advocaat octrooirecht

Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht adviseert u graag op het gebied van het octrooirecht, waaronder meer onderwerpen op het gebied van licenties, inbreukprocedures, bescherming en algemeen advies inzake de bescherming van een octrooi.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.