BKR-registratie verwijderen? Denk om de onderbouwing

In een eerdere blog schreef onze advocaat verbintenissenrecht dat een BKR-registratie vaak met succes kan worden verwijderd als de betrokkene aantoont dat een belangenafweging in zijn voordeel dient uit te vallen. Vaak speelt de context die bij die belangenafweging een (grote) rol: zo wees het Hof Amsterdam een recent verzoek tot verwijdering af omdat de betrokkene zijn stellingen zeer summier had onderbouwd – een gemiste kans, omdat een nadere motivering van de dagvaarding en de mondelinge behandeling ter zitting mogelijk tot een ander resultaat zouden hebben geleid. Onze advocaat verbintenissenrecht bespreekt het arrest.

WSNP-traject

De feiten in de procedure waren als volgt. Eiser in de procedure, A, kwam vanwege een (ernstige) schuldenproblematiek in een WSNP-traject terecht. In het begin van dit traject bedroeg zijn totale schuldenlast €170.000,-. In dat kader had hij meerdere schuldeisers in welk kader het overgrote deel van de schuldenlast onbetaald was gebleven. Één van zijn schuldeisers was Hoist Finance AB (hierna: Hoist). In het kader van een betalingsachterstand had Hoist reeds vóór het WSNP-traject een BKR-registratie doen plaatsen in het CAK.

Financiële situatie

In het kader van de WSNP-regeling diende A op een bepaald moment tot verkoop van zijn huis over te gaan. Inmiddels was zijn financiële situatie naar eigen zeggen beter en wenste hij zijn huis terug te kopen. Bij de bank werd hij echter geconfronteerd met het bestaan van een BKR-registratie. Zodoende kon hij geen hypotheek verkrijgen.

Onvoldoende onderbouwing stellingen

In de procedure bij de kort gedingrechter werd hij in het ongelijk gesteld, omdat A – kort samengevat – onvoldoende inzicht had gegeven in het ontstaan van de schuldenproblematiek. Voor een belangenafweging was om die reden volgens de rechter geen plaats omdat hij onvoldoende kon nagaan of het belang van A bij een verwijdering van de BKR-registratie zwaarder diende te wegen dan het belang van kredietverstrekkers tegen het verstrekken van leningen aan kwetsbare particulieren.

Oversluiten hypotheek

In de daaropvolgende hoger beroepsprocedure gaf A daarentegen wel een nadere motivering van het ontstaan van zijn schuldenlast. Volgens hem kwam dit mede vanwege een oversluiten van zijn hypotheek. Deze werd hem aanvankelijk verstrekt door de DSB-bank, maar vanwege de daaraan gekoppelde woekerpolissen was hij ernstig in de financiële problemen geraakt. Ondanks dat hij niet in betalingsonwil verkeerde, verkeerde hij wel in betalingsonmacht. Thans stelde hij zich op het standpunt dat hij met zijn echtgenote een vaste baan en vast inkomen hadden en dat zijn financiële situatie (inmiddels) zeer stabiel was.

Stellingen onvoldoende onderbouwd

Ook in hoger beroep kreeg A echter nul op het rekest: volgens het Hof waren zijn stellingen ook in hoger beroep nauwelijks feitelijk onderbouwd. Ook liet het e.e.a. volgens het Hof onverlet dat hij zich in het verleden schuldig had gemaakt aan wanbetalingen. Daar kwam bij dat het grootste deel van zijn schuldenlast ter hoogte van €170.000,- was afgeboekt. Het was bovendien – zoals Hoist in de procedure stelde – opmerkelijk dat zijn inkomenspositie pas eerst was verbeterd ten tijde van het afronden van het WSNP-traject.

Belangenafweging

Tot slot overwoog het Hof dat niet was gebleken dat de huidige eigenaar van de woning bereid zou zijn om zijn woning aan A terug te verkopen. Mede daarom kon niet worden gezegd of een enkele verwijdering van de BKR-registratie het beoogde doel voor A tot gevolg zou hebben. Het een en ander resulteerde erin dat A ook in hoger beroep in het ongelijk werd gesteld en dat de BKR-registratie ongewijzigd in stand bleef.

Advocaat bij verwijderen BKR-registratie

De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben geruime expertise bij het verwijderen van BKR-registratie. Soms is een spoedprocedure mogelijk. Als u te maken krijgt met een BKR-registratie, neemt u contact op met onze advocaat verbintenissenrecht. 

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur